Du är här: Start/Uppleva & Göra/Natur/Vi arbetar för biologisk mångfald

Vi arbetar för biologisk mångfald

Mörbylånga kommun arbetar på olika sätt för att öka den biologiska mångfalden på våra grönytor, så att både människor, djur och växter kan få ett rikare liv.

Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan kortklippta, rena gräsmattor är väldigt artfattiga.

Genom att sköta utvalda gräsmattor som man sköter ängar skapar vi rikare blomning och bättre förutsättningar för vilda bin, fjärilar och andra pollinatörer. Insekterna får fler och bättre ställen att leva, bo och hitta mat på och eftersom gräset slås sent på hösten hinner fjärilslarverna utvecklas till nya fjärilar. Väddklinten som växer på flera av våra ängsmarker är den viktigaste födokällan för de rödlistade arterna stortapetserarbi och storkägelbi. Mörbylånga kommun är ett av de ställen i Sverige där det finns flest av dessa bin, därför är det extra viktigt att vi gynnar dem just här.

Ängar med dess rika insektsliv gör att det som växer och odlas får bättre förutsättningar att pollineras, bilda frön och frukter. Det gäller både vilda växter och många av våra vanliga grödor som raps och jordgubbar.

Träd och buskage behövs också, både för människor, djur och växtliv. Kommunen gör åtgärder för att bevara och främja betydelsefulla träd och buskage - vi gallrar, röjer och planterar nytt och en del områden låter vi medvetet vara. Träd och buskar, både i grupper och enskilda individer bidrar med flera viktiga ekosystemtjänster.

Många småfåglar, insekter och andra djur har sina bon i träd och buskage. De kan hitta mat och få skydd från både rovdjur och väder, sol och vind. Insekter kan leva stora delar av sina liv bland löv och grenar. Igelkottar och marklevande kryp som förbättrar jorden gynnas av högarna som bildas när löven faller på hösten.

Riktigt gamla träd och buskar, som kanske börjat få döda grenar eller håligheter brukar vara de som är mest fulla med liv. Många arter kräver till och med äldre träd, döende och döda träd för att kunna överleva. Det kan vara insekter, fjärilar, lavar, svampar och mossor. I stående döda träd kan fåglar leta insekter och hackspettar hacka bohål. Så kortfattat kan man säga att ju äldre träden och buskarna är desto mer liv brukar de innehålla.

När vi tar hand om och gallrar i våra trädbestånd sparas döda träd på lämpliga ställen och vi skapar högstubbar och faunadepåer. En faunadepå är en hög med grenar eller stammar som man medvetet lämnar kvar i naturen. Så om du ser mycket död ved på våra grönytor är det ett gott tecken på ett rikt liv och ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden.

Vi utvärderar åtgärder och skötselplaner med jämna mellanrum och anpassar dem utifrån förutsättningarna på platsen och med alla kommunens invånare och besökares perspektiv i åtanke – både djur, växter och människor. Levande ängsmarker, lövdungar och skogsbryn är nödvändiga för att många örter, fåglar och insekter ska kunna överleva.

Några av Mörbylånga kommuns satsningar

En stor omställning startade 2018 med att göra om utvalda kortklippta gräsmattor till så kallade långgräsytor. Genom ängsskötsel skapas långsiktigt ytor med större biologisk mångfald än vad kortklippta rena gräsmattor kan erbjuda. På några ställen har kommunen sått in ängsfrö för att på så vis öka blomrikedomen.

Långgräsyta längs Brovägen i Färjestaden. Foto: Helena Ekvall, Mörbylånga kommun.


2018 Gjordes en tydlig investering. En K-heat weedkiller maskin, "K-vagnen", köptes in för att vi ska kunna hålla ogräs borta utan att använda gifter. Vi använder främst mekanisk bekämpning och hetvatten för att bekämpa ogräs.

Vi arbetar kontinuerligt med att samla kunskap och bygga kompetens för att på bättre sätt värna om den biologiska mångfalden.

Ett projekt som framför allt var aktivt under 2019-2020 var Framtidslabbet i Mörbylånga, ett projekt med experimentverkstäder riktade mot barn- och unga, men där alla välkomnades att arbeta kreativt och praktiskt med att forma en hållbar framtid. Bland annat tillverkades insektshotell som har placerats ut i Mörbylånga och föreläsare från Länsstyrelsen i Kalmar informerade om situationen för vildbin och andra pollinatörer.

Insektshotell tillverkat i Framtidslabbets experimentverkstad. Foto: Helena Ekvall, Mörbylånga kommun.


Ett område i Snäckstrand i Färjestaden är inhägnat och håller sedan 2020 betande får under sommarsäsongen. Det gynnar den biologiska mångfalden och är dessutom ett populärt ställe att stanna till på.

Fåren i Snäckstrand. Foto: Helena Ekvall, Mörbylånga kommun


Länsstyrelsen i Kalmar har i sitt pollineringsprojekt inventerat grönytor i kommunen. De har tagit fram förslag på skötsel- och restaureringsåtgärder för att flera av Mörbylånga kommuns värdefulla platser skulle kunna göras ännu bättre för bland annat hotade vildbin. Länsstyrelsen och kommunen samverkar för att göra verklighet av förslagen. Det gäller bland annat i Kastlösa vid Stationsgatan och runt lekplatsen i Norra Möckleby där åtgärderna påbörjades 2022. I Kastlösa har viktiga ängsytor röjts fram och sand blottats för att erbjuda vildbina boplatser. Detsamma har gjorts i Norra Möckleby och där har dessutom en stor yta hägnats in för bete, vilket bidrar till att naturligt hålla landskapet öppet och främja blomrikedomen.

 


Visste du att ...
75 procent av världens grödor är mer eller mindre beroende av pollinatörer för att bli befruktade, pollinatörer som bin, flugor, getingar, fjärilar, skalbaggar och i vissa länder fåglar och fladdermöss.

 
Grillplats intill lekplats och beteshagar Sandkullevägen i Norra Möckleby. Foto: Helena Ekvall, Mörbylånga kommun.


Ytterligare ett värdefullt projekt i samverkan med Länsstyrelsen är restaurering av delar av den igenväxande våtmarken i Igelmossen i Tveta. Målet är att återskapa öppna kalkfuktängar och rikkärr för att gynna den biologiska mångfalden och klimatet. Rikkärr är en typ av våtmark som är rik på arter. Länsstyrelsen ser till att röja bort tall och gran samt sly och genomför inventeringar av flora och fauna i kärret.

Vad kan du själv göra för att öka mångfalden?

Om du vill göra något för att öka den biologiska mångfalden i din egen trädgård eller i din hyres- eller bostadsrättsförening finns det många möjligheter. Att anpassa den egna trädgården för att gynna den biologiska mångfalden är en värdefull naturvårdsinsats.

Tips på vad du kan göra i din egen trädgård:

  • Plantera/bevara blommande träd som ger pollinerare mat, till exempel sälg, oxel, lind, rönn, hägg och fruktträd m.fl. Om du lockar många insekter kan du skatta dig lycklig för då ökar du chanserna att få fina fruktskördar.
  • Sköt en del av gräsmattan på ett sätt som gynnar blomrikedomen: slå gräset och räfsa och ta bort gräsklippet på hösten och städa ytan på våren.
  • Anlägg en äng på en solbelyst och vindskyddad plats och så in den med inhemska pollen- och nektarrika blommor, till exempel blåklockor, fibblor, väddar, väddklint och ärtväxter.
  • Spara döda stående stammar och grenar med skalbaggshål som kan bli boplatser.
  • Lägg grova trädstammar på en solig plats så skapar du viktiga miljöer för svampar, insekter och djur.
  • Var rädd om gamla grova lövträd och deras rötter.
  • Sätt upp bihotell och humlebon.
  • Spara eller skapa stenmur, rösen och sandiga ställen som kan bli boplatser.
  • Vårda din trädgård utan att använda gifter.
  • Ha vatten i din trädgård. Ställ till exempel ut ett kar med vatten under varma och torra sommardagar så fåglar och insekter får vatten att dricka.
 


Biologisk mångfald - en uppgift för alla
Olika miljöer lockar till sig olika arter. Bland annat därför är det viktigt med variation i landskapet. För att öka mångfalden kan man sköta naturen för att gynna miljöer som olika arter trivs i.

En hög artrikedom gör att naturen blir mer motståndskraftig mot förändringar i klimatet, sjukdomar och angrepp av skadeinsekter.

Livet i trädgårdarna skapar tillsammans med de stora grönområdena en gemensam väv av grönska. De berikar de lokala platserna, men skapar också viktiga spridningsvägar för växter och djur.

 

Vill du veta mer?

Pollineringsprojektet | Länsstyrelsen Kalmar
Växtguide - Bra växter för pollinatörer | Länsstyrelsen Kalmar
Risklista för trädgårdsväxter i Kalmar län | Länsstyrelsen Kalmar
Användning av kommunal naturmark - Mörbylånga kommun

Sidan uppdaterad 17 april 2023 Kommentera sidan