Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Vill du hjälpa till?/Familjehem till vuxna

Familjehem och kontaktperson till vuxna

Har du ett engagemang och en vilja att hjälpa en människa i en utsatt situation? Vill du bli kontaktperson eller familjehem till en vuxen?

Vuxna personer som har problem med missbruk av alkohol eller andra droger har möjlighet att få behandlingsinsatser i olika former. Dessa personer behöver även känna en social gemenskap som ett alternativ till det sorts liv de vill lämna. De kan då ofta lättare tillgodogöra sig behandlingsinsatserna. Där kan du eller ni som familj bli ett stöd och en hjälp.

Vi kräver inte att du har särskild utbildning eller erfarenhet. Vi förväntar oss bara att du har ett engagemang och en vilja att hjälpa en människa i en utsatt situation. Du behöver förstås också ha tid och utrymme för uppdraget. När du har ett uppdrag från socialtjänsten har du tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vi tillhandahåller även utbildning och handledning.

Familjehem

Vuxna personer som får behandling mot missbruksproblem kan behöva bo i en familj under en kortare eller längre period. Vuxengruppen söker efter trygga och stabila familjer som är beredda att ta emot en vuxen person i sitt hem. Om ni anmäler ert intresse av ett familjehemsuppdrag till oss kommer vi att starta en utredning om er bakgrund och era förutsättningar. Vi kommer också att göra en bedömning av hur den aktuella personen passar i den miljö som ni erbjuder.

Kontaktperson

Vi söker personer som har en stabil social situation och som vill ta uppdrag som kontaktperson. Vår uppgift är att hitta rätt stödperson till rätt hjälpsökande. Vi vill därför lära känna många kommuninvånare med olika intressen och skilda erfarenheter av livet.

Ersättning

När du får ett uppdrag som familjehem eller kontaktperson skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel, som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter, och en arvodesdel, som är en ersättning för det arbete som du utför.

Sidan uppdaterad 14 juni 2019 Kommentera sidan