Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Funktionsnedsättning/Stöd enligt LSS

Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger den enskilde möjlighet att leva som andra. Det finns olika stödformer.

LSS-lagen är en så kallad rättighetslag. Lagen ska garantera goda levnadsvillkor för den enskilde.

Vem kan få hjälp?

Inom LSS finns tre kriterier (personkrets), varav en måste vara uppfylld för att få rätt till insatser.

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1)
 • Hjärnskada som medför begåvningsmässigt funktionshinder beroende på olycka eller sjukdom (personkrets 2)
 • Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande (personkrets 3)

Vilka stöd finns?

Stöd kan ges inom följande områden:

 • Råd och stöd
  För att få denna insats vänder du dig till hälso- och sjukvården (Landstinget, tfn 0480-840 00)
 • Personlig assistans
  För personer med grava funktionsnedsättningar och stora hjälpbehov
 • Ledsagare
  Om du behöver hjälp med att ta dig till exempelvis affären, bio eller vänner
 • Kontaktperson
  En kontaktperson är som en vän och visar dig vad man kan göra på fritiden.
 • Avlösarservice i hemmet
  En avlösare kan komma till din bostad när du som anhörig är i behov av att komma hemifrån för att genomföra egna aktiviteter.
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
  Barn och tonåringar med funktionsnedsättning har ibland behov av att komma hemifrån. Och föräldrar kan ibland behöva avlastning för att få tid med andra barn som finns i familjen. Då kan man ansöka om korttidsvistelse, läger eller stödfamilj.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Tillsynen är en särskild omsorg för ungdomar mellan 12-21 år på grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola samt individintegrerade elever. 
 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar
  För de som inte kan bo hemma hos sina föräldrar.
 • Bostad med särskild service för vuxna
  En person med funktionsnedsättning har rätt till en egen bostad. I bostaden ska det finnas den hjälp och det stöd som personen har behov av. 
 • Daglig verksamhet 
  Personer med funktionsnedsättning har rätt till ett arbete eller daglig verksamhet

En individuell prövning görs alltid av den insats ansökan gäller. Om den enskilde själv inte kan göra en ansökan kan en god man/förvaltare eller vårdnadshavare göra en ansökan.

Sidan uppdaterad 22 maj 2019 Kommentera sidan