Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Funktionsnedsättning/Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning är till för dig som har en bestående funktionsnedsättning och som behöver anpassa din bostad och närmiljö för att kunna bo kvar hemma.

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget lämnas till dig som person oavsett om du äger din bostad eller bor i hyresrätt eller bostadsrätt. För anpassningar i hyres- eller bostadsrätter krävs fastighetsägarens medgivande.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Åtgärden ska vara nödvändig med hänsyn till de behov som funktionsnedsättningen medför. Bidraget kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, till reparationer eller för att åtgärda tekniska brister i bostaden.

Hur söker jag bostadsanpassningsbidrag?

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen, genom att fylla i "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag". Till ansökan bifogas intyg som beskriver funktionsnedsättningen. Sådana intyg kan utfärdas av till exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare och distriktssköterskor. För anpassning av hyres- och bostadsrättslägenheter krävs alltid fastighetsägarens medgivande.  

Du som söker bidrag har rätt att få hjälp från handläggare att fylla i ansökan. Du kan även få hjälp med upphandlingen, beställningen och betalningen av beviljade åtgärder. För att få hjälp med detta undertecknar du en fullmakt som gäller mellan dig och handläggaren.

När kommunen fått ansökan och intyg utreder handläggare ditt behov och fattar beslut utifrån gällande lagstiftning (Lagen om bostadsanpassningsbidrag, SFS 1992:1574).

Vad händer när jag har fått bidrag?

Du äger din anpassning. Det innebär att du själv får stå för reparationer och underhåll om det behövs. Vid reklamation av anpassningen kontaktar du entreprenören som utfört arbetet. Fastighetsägare får själva stå för kostnader vid återställning av anpassningar. Kommunen står för eventuella reparationer för det material du fått låna av kommunen. När behov upphör återställer kommunen materialet till ursprungligt skick.

Kan man få bostadsanpassningsbidrag när man flyttar?

Möjligheten att få bidrag när du köper eller byter bostad är begränsad. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Vad gör jag om jag får avslag på min ansökan?

Om din ansökan inte beviljas, får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där ska det framgå varför du har fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Om du vill kan du få hjälp av en handläggare att överklaga. Kommunen gör sedan en överprövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Sidan uppdaterad 20 maj 2019 Kommentera sidan