Familjerätt

Familjerättsenheten arbetar med frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap samt adoptioner.

Faderskap och föräldraskap - Barn har rätt till båda sina föräldrar, därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Samarbetssamtal vid separation och skilsmässa - Här kan du får mer information om vilket stöd och vilken hjälp som finns att tillgå om ni som föräldrar har svårt att enas i frågor gällande ert barn vid en separation och skilsmässa.

Vårdnad, boende och umgänge - Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om frågor som rör barnet, det kan exempelvis handla om boende och umgänge.

Adoption - Adoption innebär att uppta ett barn som sitt eget. Det betyder juridiskt att banden med de biologiska föräldrarna bryts.

Sidan uppdaterad 10 juni 2019 Kommentera sidan