Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Individ, familj, barn och ungdom/Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Om du har du sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt för våld, eller har svårt att hantera din egen ilska. Då kan du få stöd och hjälp av kommunen.

Ökade risker för våld i hemmet under Coronakrisen

Många vuxna jobbar hemifrån, möjligheterna för utsatta att lämna hemmet begränsas, skolor och delar av samhället stänger av, ökad stress och ekonomisk oro. Krissituationen i samhället kan också göra att de som behöver stöd och insatser drar sig undan och inte söker hjälp för att inte "belasta samhället" just nu.

Oavsett om du är kvinna eller man, blir utsatt eller utsätter någon för våld. Tillsammans med andra aktörer i samhället är socialtjänsten rustade för att möta dig som behöver stöd och hjälp.

Gemensamt vill vi också uppmana alla i egenskap av medmänniska och granne att kontakta socialtjänsten om du tror att någon i din närhet blir utsatt för våld eller på annat sätt far illa - eller om du själv är orolig för din egen ilska eller mentala hälsa.

Ung och utsatt för våld

Det är aldrig okej att vara med om våld eller att se någon annan utsättas för våld. Det finns hjälp att få.

Prata med någon vuxen som du litar på. Du behöver inte berätta allt som är svårt för dig, börja berätta om något. Om du pratar med någon vuxen på skolan så vet de vem som kan hjälpa både dig och din familj.

Du kan också börja med att ringa och prata med någon på BRIS (Barnens rätt i samhället), du behöver inte berätta vem du är när du ringer dit. Det syns inte på telefonräkningen att du ringt. Om du ringer från din mobil, kom ihåg att radera numret från samtalslistan.

Vi hjälper dig

Vi kan ge dig råd, stöd och hjälp genom samtal eller vidare behandling om det finns behov. Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Stödet är kostnadsfritt.

Personalgruppen består av män och kvinnor med erfarenhet av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete från olika verksamhetsområden.

Vi ger stöd till

 • dig som är barn och har sett och upplevt våld i familjen
 • dig som har svårt att hantera din ilska och aggression
 • dig som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld
 • dig som har varit eller är utsatt för våld eller hot av någon närstående
 • dig som är anhörig eller vän som är orolig för någon som är utsatt för våld

Vi erbjuder

 • Rådgivning, stöd och hjälp
 • Samtal och behandling individuellt eller i grupp för barn, kvinnor och män
 • Krisbearbetning

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) skyddar information om dig och dina anhörigas personliga förhållanden.

Vem får veta att jag har kontakt med socialtjänsten?

I normala fall ingen. Personal inom socialtjänsten får inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden. Med personliga förhållanden avses i praktiken alla uppgifter om dig.

Du kan lämna samtycke till att uppgifter lämnas ut för att skapa förutsättningar för samverkan. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

När kan sekretessen brytas?

 • När du samtycker till att dina uppgifter lämnas ut.
 • Vid partsinsyn eller vårdnadshavares rättighet att ta del av barnets uppgifter. 
 • Anmälningsplikt eller myndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter som följer av lag eller förordning (exempelvis lex Sarah eller barn som far illa).
 • Vid allvarlig brottslighet.
 • I nödsituation (vid allvarlig fara för liv och hälsa)
Sidan granskad 1 april 2022 Kommentera sidan