Ekonomiskt bistånd

Alla som bor eller vistas i Mörbylånga kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd är ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Målet är att du ska bli självförsörjande.

Stödet är behovsprövat och reglerat i Socialtjänstlagen. Det är en tillfällig insats i avvaktan på annan inkomst.

Inkomster som reducerar

Riksnormen för bidrag visar hur stora biståndsbeloppen är för närvarande, per månad. I stort sett alla inkomster (efter avdrag för preliminär skatt) räknas med och påverkar det ekonomiska biståndet. Det gäller till exempel:

 • Aktivitetsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • A-kassa/ALFA-kassa
 • Barnbidrag och flerbarnstillägg
 • Barnpension
 • Bostadsbidrag
 • Föräldrapenning
 • Lön
 • Pension
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning
 • Studiebidrag
 • Studiemedel
 • Underhållsstöd
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Överskjutande skatt

Utgifter som bidraget ska täcka

 • Barn och ungdomsförsäkring
 • Dagstidning och TV-avgift
 • Fritid/lek
 • Hygien
 • Kläder och skor
 • Livsmedel
 • Telefonkostnader 

Du kan dessutom ansöka om andra kostnader, till exempel hyra, el, hemförsäkring, fackavgift, barnomsorg och arbetsresor.

Arbete och sysselsättning

Om du ansöker om ekonomiskt biståd på grund av arbetslöshet, måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska ta de arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder som erbjuds dig. Socialtjänsten samverkar med arbetsförmedlingen när det gäller arbete, sysselsättning och utbildningsåtgärder. Om du är sjuk eller förhindrad att aktivt söka arbete, ska du uppvisa läkarintyg och vara sjukskriven för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Tillgångar och inkomster

Du är skyldig att redovisa alla dina tillgångar, till exempel bil, båt, husvagn, hus, fritidshus, bankmedel, aktier, obligationer och pensionssparande. Dina tillgångar påverkar din rätt till ekonomiskt bistånd. Du måste informera socialtjänsten om alla förändringar i dina inkomster och tillgångar under den tid du beviljas ekonomiskt bistånd. 

Skulder, lån med mera

Ekonomiskt bistånd beviljas inte till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör du i första hand kontakta långivaren eller företaget där skulden har uppstått. Du kan också ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare. Det är viktigt att i första hand betala hyra, el, barnomsorg och annat som är absolut nödvändigt för dig och dina barn.

Inför besöket

Vid besöket hos oss kan du ta med dig ett ombud eller biträde. Du har även möjlighet att få tolk. För att vi ska kunna handlägga din ansökan är det viktigt att du:

 • Fyller i en ansökan där det tydligt framgår vad du ansöker om. Glöm inte att skriva under.  Om ni är två som ansöker, ska båda skriva under. 
 • Bifogar styrkta inkomstuppgifter för de senaste två månaderna.
 • Redovisar alla uppgifter som du tar upp i din ansökan (till exempel kvitto på betald hyra, el, barnomsorgsavgift, hemförsäkring, kopia på hyreskontrakt, kvitton  på  medicin) 
 • Vid arbetslöshet ska du vara inskriven på arbetsförmedlingen samt visa att du är aktivt arbetssökande genom att ta med individuell handlingsplan och ifylld jobbsökarlista.
 • Bifoga senaste självdeklarationen
 • Bifoga kontoutdrag från dina banker, samt ekonomisk översikt på dina samtliga bankmedel.

Samtycke till uppgiftskontroll

Ekonomiskt bistånd är behovsprövat och en utredning måste göras. Du måste verifiera dina inkomster och utgifter. Handläggaren har rätt att kontakta Försäkringskassan, Arbetslöshetskassan, Skatteverket, CSN och Arbetsförmedlingen för att kontrollera dina uppgifter. I alla biståndsärenden görs kontroll via data mot Riksförsäkringsverket och vägtrafikregistret. Om du inte medger att vissa kontakter tas, kan det försvåra eller omöjliggöra utredningen.

Oriktiga uppgifter

Om du lämnar oriktiga uppgifter eller låter bli att anmäla förändringar kan du anmäla förändringar kan du anmälas för bedrägeri samt bli återbetalningsskyldig.

Missnöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med beslut om bistånd enligt 4 kap 1,3§§ Socialtjänstlagen, kan du överklaga det. Ett överklagande ska göras skriftligt inom tre (3) veckor från den dag som du fått det skriftliga beslutet. I överklagandet ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat.

Sidan uppdaterad 17 maj 2019 Kommentera sidan