Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Familj, barn och ungdom/Barn och familj

Barn och familj

Om du tror att ett barn far illa eller har problem, men inte säkert vet om du vill eller är skyldig att göra en anmälan, kan du ringa och rådfråga oss. Om du uppger namnet på barnet det gäller kan vi ha skyldighet att ingripa. Vill du prata om saken innan, kan du berätta om problemet utan att säga vem det gäller. Du kan också ringa anonymt. Säger du ditt namn kan vi inte garantera anonymitet.  Du kan givetvis också ringa för att du själv vill ha råd eller stöd i någon fråga som rör barn, ditt eget eller andras.

Våra socialsekreterare utreder och ger stöd till barn som far illa. Vi för samtal med barnen och deras föräldrar. Om det finns behov kan vi ge stöd i form av en familjepedagog, kontaktperson eller en kontaktfamilj. En del barn och ungdomar kan ibland behöva vård utanför hemmet. I sådana fall kan vi hjälpa till med bistånd i form av familjehem eller institutionsvård.

Anmälningsskyldighet

Anmälan om missförhållanden (Socialtjänstlagen 14 kap, 1§)

Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. (I Mörbylånga kommun är det kommunstyrelsen som har funktionen som socialnämnd).

Myndigheters skyldigheter

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

Familjerådgivning

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet.

Uppgiftsskyldighet

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

Barnahus

Barnahus är ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten i Mörbylånga, Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Torsås och Region Kalmar, Polisen och Åklagarkammaren.
Till Barnahus kommer barn och ungdomar upp till 17 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relation, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott och som ska förhöras av polisen.

Alternativ till våld

Alternativ till våld är samverkansprojekt mellan socialtjänsten i Mörbylånga, Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Nybro och Torsås. ATV har ett barnperspektiv i all verksamhet.

Sidan uppdaterad 22 augusti 2019 Kommentera sidan