Du är här: Start/Start/Nyheter/Nya medborgarlöften 2021-2022

Nya medborgarlöften 2021-2022

Under 2019/2020 har polisen och Mörbylånga kommun genomfört olika former av medborgardialoger såsom trygghetsmätning, trygghetsvandringar och diskussioner med enskilda medborgare. Tillsammans med brottsstatistik och synpunkter från våra organisationers respektive medarbetare ger det oss en bra lägesbild i kommunen.

Syftet med medborgarlöften är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Mörbylånga kommun växer kraftigt och det förebyggande arbetet blir allt mer viktigt för att bibehålla den låga brottsligheten och den höga upplevda tryggheten. Polisen och kommunen är aktiva i det arbetet och är måna om att det ska genomsyra våra respektive verksamheter.

– De flesta känner sig trygga i Mörbylånga men frågor som delaktighet, ungdomsfrågor och ökad skadegörelse är något som ses som viktigt för oss att samverka kring, säger Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att ytterligare öka den trygghet ni som invånare känner har kommunen tillsammans med polisen kommit fram till att följande prioriteringar ska göras:

Våra yngre

Mörbylånga kommun växer och det är viktigt att kunna ge stöd, lyssna på och engagera våra ungdomar. Det är också viktigt med vuxennärvaro i syfte att öka tryggheten för er. Mörbylånga kommun och polisen lovar att samverka för att skapa snabbare vägar till hjälp och stöd, att skapa forum för ungdomsfrågor och att verka för ökad vuxennärvaro.

Våra äldre

En stor del av invånarna i Mörbylånga kommun utgörs av äldre personer. Viss brottslighet har just er som målgrupp och för att stärka er lovar Mörbylånga kommun och polisen att i samverkan genomföra riktade informationsinsatser. Det ska vara tryggt och trivsamt att bli äldre i Mörbylånga kommun!

Demokrati, inflytande och trygghet

I ett trygghetsskapande arbete är det viktigt att invånarna i en kommun känner sig inkluderade och delaktiga i den lokala samhällsutvecklingen. Mörbylånga kommun och polisen lovar att genomföra trygghetsdialoger och på så sätt öka möjligheten till inflytande för er som bor och verkar i kommunen. Ni har störst kunskap om er närmiljö och för oss är det viktigt att ta tillvara på era erfarenheter.
I genomförda trygghetsmätningar har för höga hastigheter inom kommunens vägnät upplevts som det största problemet. Därför ska vi fortsätta med trygghetsskapande åtgärder i syfte att minska felbeteenden och lagöverträdelser i trafiken.

Skadegörelse

Antalet anmälda skadegörelser har ökat i kommunen. Skadegörelse är ett så kallat vardagsbrott som riskerar att sänka trygghetskänslan och minska trivseln.
Polisen och Mörbylånga kommun lovar att genomföra en orsaksanalys samt riktade åtgärder och insatser i syfte att minska skadegörelsebrotten i kommunen.

– I de gemensamt utformade löftena vill vi tillsammans säkerställa att ännu fler känner sig delaktiga, att fler känner sig lyssnade på och att vi kommer tillrätta med den skadegörelse som är ett av få brott som faktiskt ökat i kommunen, säger Magnus Areskog, kommunpolis på Öland.

Sidan uppdaterad 1 april 2021 Kommentera sidan