Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Utvecklingsmedel Sydöland

Utvecklingsmedel Sydöland

Information inför ansökan om ekonomiskt stöd.

Är ni en organisation som har en idé som kan medverka till långsiktig, hållbar lokal utveckling på Sydöland?

I samverkan med Mörbylånga kommun har Cementa Sverige AB ställt medel till förfogande för att främja lokalt utvecklingsarbete på Sydöland. Som organisation kan ni ansöka om ekonomiskt stöd ur dessa medel för att via ett projekt utveckla bygden.

Under åren 2020, 2021 och 2022 kommer respektive år 500 000 kr att finnas tillgängliga för beslut.
Med Sydöland avses Degerhamns postnummerområde.

Vad kan stödet användas till?

Stöd kan sökas för initiativ och projekt som leder till allmänna, långsiktiga insatser för samhällsutveckling på Sydöland.

Stöd kan sökas som enda finansiering till eget projekt eller som delfinansiering till projekt där huvuddelen av stöd sökts från annan finansiär.

Passar ert projekt inte in på kriterierna för Utvecklingsmedel Sydöland? Då kanske ni istället kan ansöka om landsbygdspeng eller något annat föreningsbidrag här.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av juridiska personer så som föreningar eller företag - gärna i samverkan över sektorsgränserna. Företag kan inte söka stöd för sin egen utveckling men för att utveckla lokalsamhället.

En organisation som vill göra flera olika projekt och insatser kan lämna in flera ansökningar men ett projekt eller insats kan bara få medel en gång.

Hur stort stöd kan ni söka?

För projekt upp till 50 000 konor finns inget krav på medfinansiering. Vid belopp över 50 000 kronor kan utvecklingsmedlen enbart beviljas för 70 % av den totala projektkostnaden.

Vad kan ni inte söka finansiering för?

Projekt som beviljas medel kan inte vara vinstdrivande och de medel som beviljas får inte användas till drift, löpande underhåll eller löner i den egna organisationen. Medel kommer inte att beviljas till projekt som kan anses leda till osund konkurrens eller gynnar enskilda näringsidkare. Kommunen friskriver sig ifrån löpande underhåll och tillsyn av genomförda aktiviteter/byggnationer.

Ansökningsförfarande, redovisning och uppföljning

Utvecklingsmedel kan ansökas och beviljas löpande. Det finns två olika ansökningsförfaranden.

 • Alternativ 1: Medfinansiering söks från Utvecklingsmedel Sydöland

  Ni söker medel från en annan organisation, till exempel Länsstyrelsen, Regionen eller Boverket och vill använda Utvecklingsmedel Sydöland som medfinansiering. Då räcker det att ni delger Mörbylånga kommun den ansökan ni har tänkt skicka till respektive organisation. Det måste framgå i ansökan hur stor medfinansiering ni söker från Mörbylånga kommun.

  Skicka ansökan till kommun@morbylanga.se märkt Utvecklingsmedel Sydöland. Efter avslutat projekt ska den redovisning som görs till huvudfinansiär även skickas till Mörbylånga kommun.
 • Alternativ 2: Finansiering söks enbart från Utvecklingsmedel Sydöland

  Ni söker inte medel från någon annan finansiär och behöver därför göra en fullständig ansökan till Mörbylånga kommun. Gå in under rubriken "Ansökan" här nedanför och fyll i de uppgifter som efterfrågas.

  Om ansökan behöver kompletteras får ni besked om detta. Beslut meddelas senast en månad efter att komplett ansökan inkommit till kommunen. Under semesterperioden juni till augusti kan handläggningstiden bli längre. Sökande får en skriftlig motivering till beslutet. Fattat beslut om beviljat stöd eller avslag om stöd kan ej överklagas.

  Det är möjligt att påbörja ett projekt redan innan ni fått beslut om finansiering, med risk för att ni måste stå för kostnaderna själva om ansökan inte beviljas. Vi kan inte finansiera utgifter som ni haft innan ansökan kom in till kommunen.

  Utvecklingsmedlen betalas ut i förskott. Om projektet inte genomförs enligt ansökan eller alla medel inte nyttjas i projektet ska pengarna återbetalas.

  Senast 2 månader efter avslutat projekt skall en kort dokumentation, som beskriver det utvecklingsarbete som utförts, skickas in till Mörbylånga kommun, tillsammans med en ekonomisk sammanställning.

  Projekt som beviljas medel ska tydligt kommunicera att de fått stöd av Mörbylånga kommun och Cementa Sverige AB.

Bedömning

Nedanstående faktorer beaktas vid bedömning av ansökningar. Minst tre av faktorerna nedan behöver vara uppfyllda för att projektet ska kunna beviljas finansiering.

Sidan granskad 13 november 2021 Kommentera sidan