Serveringstillstånd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den myndighetsutövning som sker med stöd av alkohollagen, AL (2010:1622). På den här sidan har vi samlat viktig information om hur du söker ett serveringstillstånd och en del om tillsyn.

Kommunen är genom sin samhällsbyggnadsnämnd den lokala myndighet som prövar ansökningar om olika typer av serveringstillstånd. Samhällsbyggnadsnämnden har också ansvar för tillsyn av serveringsställen som har serveringstillstånd och som får servera alkoholdrycker. Andra tillsynsmyndigheter är Folkhälsomyndigheten, polisen och länsstyrelsen i Kalmar län.

Tillsyn över serveringsställen är viktig för att följa hur restaurangnäringen tillämpar alkohollagens regler. Det är särskilt viktigt då alkohollagen är en social skyddslagstiftning som ska säkerställa att servering av alkoholdrycker sker på ett ansvarsfullt och skadeförebyggande sätt. Lagen innehåller också vissa sanktioner som nämnden kan och ibland ska använda i situationer då reglerna inte följs.

Att beviljas ett serveringstillstånd innebär därmed ett socialt ansvarstagande för dig som företagare. I kommunens roll som myndighet ligger också ett ansvar för att vid behov hjälpa till med information, råd och stöd. Tveka därför inte att ta kontakt med kommunens alkoholhandläggare när du har frågor eller funderingar som rör alkohollagen och servering av alkohol-drycker. En tidig personlig kontakt är alltid betydelsefull om du har för avsikt att ansöka om ett serveringstillstånd.

Blankettarkivet

I vårt blankettarkiv kan du hämta alla nödvändiga blanketter och information om de olika handlingar som måste ingå i en ansökan. Eftersom det finns olika typer av serveringstillstånd är ändå den personliga kontakten viktig för att du ska få veta vilka handlingar som behövs. En ansökan måste göras skriftligt (8 kap. 10§), så därför finns det olika möjligheter att fylla i, ladda ner och skriva ut blanketten.

Brandskydd

I samverkan med Räddningstjänsten Öland, har kommunen skärpt kraven på den dokumentation som ska styrka att en serveringslokal är lämplig ur ett brand- och utrymningsperspektiv. Här är det alltid ägaren av en lokal eller fastighet som har ansvaret för att verifiera brandskyddet och vi ser gärna att brandskyddsfrågor finns med som en punkt i de arrendeavtal som ska bifogas ansökan om du har för avsikt att arrendera eller hyra en serveringslokal. Mer detaljerad information från räddningstjänsten hittar du här.

Kunskapsprov

För att beviljas ett serveringstillstånd måste du styrka att du har kunskaper om alkohollagstiftningen och dess angränsande föreskrifter. Det sker genom att du ska avlägga ett webbaserat kunskapsprov som "ägs" av Folkhälso-myndigheten men administreras av alkoholhandläggaren som du kontaktar för att få mer information och boka en lämplig tid. Kunskapsprovet ser lite olika ut för olika typer av serveringstillstånd men omfattar alltid frågor om alkoholpolitik och dess utveckling över tid, bestämmelser om servering, mat och tillsyn.

Ett godkänt kunskapsprov har en varaktighet på fem år och har du redan avlagt kunskapsprovet i en annan kommun inom den tidsramen, så behöver du inte göra det på nytt om du ansöker om serveringstillstånd i Mörbylånga kommun.

I mindre bolag bör minst hälften av de personer som är aktiva och har ett betydande inflytande i rörelsen, ha kunskaper om alkohollagstiftningen.

Utredning

På grundval av uppgifterna i de handlingar du lämnat i din ansökan görs en utredning som sedan ligger till grund för det beslut som fattas men arbetet kan börja först när din ansökan är komplett. Ansökan skickas då först på remiss till bland annat polisen, räddningstjänsten och skatteverket. Remissförfrågningar baseras i övrigt på vilka omständigheter som gäller i det enskilda ärendet. Har du till exempel haft serveringstillstånd i en annan kommun, så tillfrågas vanligen också den kommunen. Det här kallas för ett remissförfarande och det är viktigt att komma ihåg att de vi begär ett yttrande av, också har rätt till en viss svarstid. Arbetet med din ansökan och den tid detta kan ta, planeras vid det första samtalet med alkoholhandläggaren. I detta ingår också att göra en preliminär tidplan. Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder en gång varje månad med undantag för juli månad.

Prövningen av ansökan beskrivs sedan i utredningen och går i korthet ut på att pröva en sökandes lämplighet enligt de olika krav som formuleras i alkohollagen. Du har alltid rätt att via kontakter med alkoholhandläggare, få insyn i hur arbetet med din ansökan fortlöper.

Även om din ansökan avser ett tillstånd för att få servera alkoholdrycker, så är ditt utbud av olika maträtter viktigt. Om du ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd så tänk på att du måste kunna erbjuda både förrätter, huvudrätter och efterrätter.

Beslut

Gäller din ansökan ett stadigvarande eller permanent serveringstillstånd är det samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut. Samhällsbyggnads-nämnden har sina sammanträden en gång per månad och oftast då i månadens senare del.

För de flesta övriga serveringstillstånd som är möjliga att ansöka om, är rätten att fatta beslut delegerade till alkoholhandläggaren.

Stadigvarande eller tillfälliga serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan vara stadigvarande eller tillfälligt och avse servering av alkoholdrycker till allmänheten eller till ett slutet sällskap. Vi använder också begreppen utvidgade eller utökade tillstånd för olika typer av förändringar i redan gällande tillstånd. Att ansöka om serveringstillstånd är förenat med olika avgifter som du hittar mer information om under rubriken "Avgifter".

Stadigvarande serveringstillstånd är aktuellt om du har för avsikt att driva en serveringsrörelse året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Utvidgade serveringstillstånd är aktuella om du vill göra förändringar beträffande till exempel serveringslokaler. Ett utökat tillstånd avser vanligen förändringar gällande serveringstiderna. Det är viktigt att komma ihåg att ett serverings-tillstånd alltid beviljas på de förutsättningar som du har redovisat i ansökan. Om du genomför åtgärder som ändrar dessa förutsättningar utan att informera kommunen, riskerar du att serveringstillståndet inte längre gäller.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten (festivaler, marknader, med mera), förutsätter enligt lagen samma underlag och hantering som för ett stadigvarande serveringstillstånd. Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap är enklare för kommunen att hantera och det går som regel betydligt snabbare att ta beslut.

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen, samt att det också finns ett kök för tillredning av mat.

Om du redan har ett stadigvarande serveringstillstånd har du efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps i din rörelse.

Det är också möjligt att, efter anmälan till kommunen, anordna provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten. Förutsättningen är att arrangören redan har ett stadigvarande serveringstillstånd eller att de partihandlare som ska delta, enskilt eller gemensamt, ansöker om och erhåller ett tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning av de alkoholdrycker som ska erbjudas.

Om du tillverkar alkoholdrycker av råvaror som du producerar själv och inte har ett stadigvarande serveringstillstånd, kan du ansöka om ett särskilt tillstånd för provsmakning.

Avgifter

Avgiften faktureras i samband med att ansökan kommer in.

GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen att gälla inom EU, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Denna lag ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL).
Det är viktigt för oss i Mörbylånga kommun att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Här finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter www.morbylanga.se/personuppgifter

Sidan uppdaterad 20 mars 2023 Kommentera sidan