Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Nätverk Sydöland

Nätverk Sydöland

Nätverk Sydöland är ett dialog-forum för de sex socknarna på Sydöland och Mörbylånga kommun. Syftet med nätverket är att stärka samverkan för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling och ett livskraftigt och attraktivt Sydöland för boende, verksamma och besökare. Nätverket har tagits fram under 2020 genom projektet Kraftsamling Sydöland med hjälp av representanter från Sydölands socknar.

I nätverket sitter två representanter från varje socken samt två tjänstepersoner från Mörbylånga kommun. Det är föreningarna i varje socken som utser sina representanter och alla föreningar som är verksamma på Sydöland och utgår från demokratiska principer är välkomna att vara med.

Mörbylånga kommun och de föreningar som vill medverka har valt att underteckna en överenskommelse om att samverka genom Nätverk Sydöland. Du hittar överenskommelsen och en arbetsbeskrivning för nätverket här på webbsidan.

Nätverk Sydöland kommer bidra till att Sydölands frågor ständigt hålls aktuella och att utvecklingen går framåt. Genom nätverket kan de olika socknarna och kommunen bli bättre på att samordna sina insatser och dra åt samma håll. Missförstånd och problem kan upptäckas i ett tidigt skede och förebyggas.

Följande personer sitter med i nätverket:

Smedby socken:
Lisa Lundqvist, 070-383 10 04, lundqvist_lisa@hotmail.com
Ingela Johansén, 070-649 98 28, ingelen@telia.com

Södra Möckleby socken:
Marion Rasmussen Nilsson, 070-756 63 58, marion.r.n1960@icloud.com
Anna-Lena Wilén, 070-373 20 92, lalla.wilen70@gmail.com

Ventlinge socken:
Eva Dillner, 073-386 43 64, eva@evadillner.com
Thorbjörn Arvidsson, 070-950 70 66, tobbecm.arvidsson@gmail.com

Ås socken:
Hans Sabelström, 070-862 09 00, Hans.Sabelstrom@morbylanga.se
Ulrika Parboäng, 070-940 13 17, ulrika.parboang@gmail.com

Gräsgård socken:
Tova Johansson, 076-6415801, tova.amj@gmail.com
Ylva Benderix, 073-3707270, ylva.benderix@gmail.com

Segerstad socken:
Agneta Larsson, 073-528 56 46, info@mellbyinn.com
Peter Strand, 070-989 00 87, peterstrandoland@gmail.com

Mörbylånga kommun:
Eva Engström, 0485-470 08, eva.engstrom@morbylanga.se
Peter Marklund, 0485-470 14, peter.marklund@morbylanga.se

Bakgrund

Det har gjorts många insatser för utveckling på Sydöland genom åren; 2010 arbetade föreningarna fram lokala utvecklingsplaner och 2016 antog Mörbylånga kommun "Strategi för södra Ölands utveckling". Planerna pekar ut en mängd insatser som flera olika organisationer arbetar med att genomföra och därför behövs samordning och möjlighet till gemensamma prioriteringar. Många personer har varit engagerade i planernas framtagande och ibland blivit besvikna för att de inte sett något resultat av arbetet. Därför ser vi behov av en mer kontinuerlig dialog med ömsesidig återkoppling för ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Traditionellt har sockengränserna på Sydöland varit viktiga och det har ibland funnits rivalitet mellan socknarna. I takt med att befolkningen minskat på Sydöland har behovet av samverkan mellan byar och organisationer ökat. Sydöland har mycket att vinna på att arbeta mer tillsammans för att driva gemensamma frågor och bli en starkare röst, både i kommunala, regionala, nationella och internationella sammanhang.

Arbetet med att hitta en form för samverkan påbörjades hösten 2019 som en del av projektet Kraftsamling Sydöland. Tre "stormöten" med allmänheten genomfördes i Torngård, Grönhögen och Södra Möckleby där förutsättningar och möjliga samverkansformer diskuterades. På sista mötet utsågs en arbetsgrupp med representanter från Sydölands sex socknar och Mörbylånga kommun som under våren 2020 tagit fram Nätverk Sydöland. Till stöd i arbetet har en konsult, med kompetens inom lokal utveckling, anlitats och funnits med under hela processen. Förslaget har remitteras till berörda delar av Mörbylånga kommun samt intressenter på Sydöland under sommaren 2020 och en slutgiltig version har arbetats fram under hösten 2020. Därefter har föreningarna utsett representanter för sina respektive socknar och ett uppstartsmöte med Nätverket genomfördes i december 2020.

Sidan granskad 2 oktober 2022 Kommentera sidan