Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Mörbylånga kommun fortsätter visa plusresultat i sitt bokslut

Mörbylånga kommun fortsätter visa plusresultat i sitt bokslut

PRESSMEDDELANDE: År 2022 blev det 30,7 mnkr vilket är ett mycket bra resultat i nivå med budget. Det motsvarar 2,8% av skatteintäkter och bidrag. Budgeten var på 27,7 mnkr. Nu blev det 3 mnkr mer. Ett välkommet överskott.

Visserligen ökade kostnader

Verksamheterna har under året haft högre kostnader än budgeterat. Det grundar sig dels på inflationen och de ökande kostnaderna för el och livsmedel, dels på brist av personal inom flera verksamheter. Kostnaderna för personal ökade i form av vikarier, övertid, uppskjuten semester och köp av konsulter. En ytterligare oväntad kostnad var dataintrånget som skedde i slutet av året. Sammanlagt gjorde verksamheterna ett underskott på 30 mnkr.

Ändå ett positivt resultat

Svensk ekonomi har gått betydligt bättre än förväntat. Lågkonjunkturen kom först i slutet av 2022. Detta innebar att skatteintäkterna blev betydligt bättre än vad som var räknat med, närmare bestämt 30 mnkr. Tillsammans med att kommunen sålt flera tomter och med det ökade intäkter, blev resultatet bättre än förväntat.

Fortsatt hög investeringsnivå

Kommunen har under året investerat för 136 mnkr vilket är en väldigt hög investeringsnivå för en kommun av Mörbylångas storlek. Ungefär två tredjedelar av investeringarna avser investeringar i VA och fjärrvärme. Även de kommande åren ser investeringsnivån ut att ligga på denna höga i nivå. Inte minst fortsätter behovet att investera inom äldreomsorgen och förskola/skola samt utbyggnaden av kommunalt VA. Därför behövs ett högt resultat för kommunen inte ska behöva låna till sina investeringar.

För att möta framtiden

De kommande åren krävs både satsningar på välfärdens kärnverksamheter liksom på framtidsområden som att få personer långt från arbetsmarknaden i jobb, välfärdens kompetensförsörjning, klimatomställningen och välfärdens digitalisering. Utvecklingen pekar också tydligt på att kommuner och regioner, liksom hela näringslivet, kommer att ha svårt att få arbetskraften att räcka till.

Eftersom Mörbylånga kommun är en tillväxtkommun kommer också investeringarna att vara i fokus för att klara av vårt uppdrag. Därför är det av största vikt att kommunen fortsätter ha goda resultat för att kunna finansiera så mycket som möjligt av investeringarna utan att låna.

Kontakt och mer information

Åsa Bejvall, ekonomichef i Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-470 35 eller asa.bejvall@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 13 februari 2023 Kommentera sidan