Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Kommunens budget och prioriteringar för 2023

Kommunens budget och prioriteringar för 2023

PRESSMEDDELANDE: Måndagen den 21 november beslutar kommunfullmäktige om Mörbylånga kommuns budget för 2023 och flerårsplan för 2024-2025. Budgeten beskriver kommunens inkomster och utgifter för nästa år samt vilket resultat och vilka mål som verksamheten ska uppnå.

Budgeten för 2023 på totalt drygt 1,1 miljarder kronor innehåller bland annat nya satsningar på förebyggande och trygghetsskapande arbete samt strategisk samhällsutveckling av kommunen.

Den styrande majoriteten (S, C och V) investerar också i medarbetarna genom en högre pott för löneökningar så att de medarbetare som har låg lön i förhållande till sitt yrke kan komma i kapp. Förra året höjdes även friskvårdsbidraget och denna satsning kvarstår. Satsningar görs också för att möta det ökade behovet av stöd för personer med funktionsvariation.

Allt arbete ska gå i linje med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Budget för 2023 och flerårsplan för 2024-2025

Fullmäktige har tidigare beslutat om prioriterade utvecklingsområden och dessa gäller även för 2023. För att Mörbylånga kommun ska kunna fortsätta vara en kommun med växtkraft och livskvalitet är det viktigt att vi har en tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering, ett starkt lokalt och differentierat näringsliv och gynnsamma uppväxtvillkor. Inom dessa områden bedrivs flertalet projekt som ska utveckla kommunen.

Den politiska majoriteten lämnar ytterligare prioriteringar som förvaltningen ska jobba särskilt med:

 • Omställning till god och nära vård med individen i centrum, där också barn och ungas hälsa ska tillgodoses.
 • Tydligare samarbete och samverkan med civilsamhället genom Idéburet offentligt partnerskap.
 • Minskad energiförbrukning i all kommunal verksamhet med 5% jämfört med föregående år.
 • Analys av kommunens inköp samt utbildning, organisering och utveckling av inköps- och upphandlingsprocesserna med extra fokus på det närproducerade.
 • Strategiskt och kontinuerligt arbete med den psykosociala, fysiska och organisatoriska arbetsmiljön i Mörbylånga kommun.

God ekonomisk styrka som behöver fortsätta

Mörbylånga kommun har under de senaste åren byggt upp en god ekonomisk styrka med goda resultat. År 2023 blir dock en större utmaning ekonomiskt precis som för alla andra kommuner och regioner. Inflationen, de ökande energipriserna, nytt pensionsavtal samt de höjda räntorna innebär ett betydligt högre kostnadsläge än tidigare år.

Det ekonomiska resultatet i budget 2023 ligger på ett noll-resultat. Höjd har tagits för kostnadsökningar till en viss del men i och med det osäkra läget är det svårt att veta om det räcker. De tidigare årens goda resultat har möjliggjort för Mörbylånga kommun att reservera drygt 84 mnkr i en resultatutjämningsreserv som kan användas vid tillfälliga lågkonjunkturer. Om kostnaderna skulle öka mer än budgeterat kan denna användas för att undvika nedskärningar i verksamheterna.

Effektiviseringar viktiga för den växande kommunen

Mörbylånga kommun är en tillväxtkommun vilket innebär att skatteintäkterna ökar men kommunen behöver också bygga nya förskolor, grundskolor, äldreboenden och gator och vägar. Dessutom sker en stor utbyggnad av VA-nätet i kommunen vilket också kräver stora resurser från VA-kollektivet. I och med det höga kostnadsläget behöver prioriteringar göras för att kommunen inte ska behöva låna till så stor andel av investeringarna. Detta är den största utmaningen kommunen står inför.

Kommunens verksamheter har inga sparkrav under 2023 men skulle det höga kostnadsläget fortsätta kan detta bli aktuellt inför 2024 och 2025. Alla verksamheter kompenseras till viss del för externa kostnadsökningar, dock inte fullt ut utan verksamheterna måste fortsatt jobba med effektiviseringar och nya arbetssätt. Exempelvis anges ett mål på att minska energiförbrukningen med 5 procent under 2023. Kommunen behöver ha en god ekonomisk hushållning och inte belasta kommande generationer i kommunen med för höga kostnader.

Vad händer nu?

Måndagen den 21 november beslutar kommunfullmäktige om rambudgeten. Under november och december kommer nämnderna att arbeta med internbudgetarna, som kommer att vara mer detaljerade. Den nya budgeten börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Det här går dina skattepengar till

Skattesatsen för 2023 blir oförändrad och fastställs till 22,21 kr.

Så här fördelas en hundralapp i kommunalskatt utifrån Mörbylånga kommuns verksamheter:

 • Förskola, grundskola och gymnasieutbildning 43 kr
 • Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 37 kr
 • Infrastruktur, miljö, räddningstjänst och näringsliv 8 kr
 • Kultur- och fritidsverksamhet 4 kr
 • Affärsverksamhet inklusive VA (vatten och avlopp) 2 kr
 • Individ- och familjeomsorg 2 kr
 • Politisk verksamhet 2 kr
 • Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 1 kr
 • Vuxenutbildning och SFI 1 kr

Här kan du läsa hela budgeten

För mer information och frågor

Åsa Bejvall, ekonomichef i Mörbylånga kommun
0485-470 35 eller asa.bejvall@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 9 november 2022 Kommentera sidan