Du är här: Start/Kommun & Politik/Öland en kommun?/Alternativen

De tre alternativen

Arbetsgruppen har tagit fram ett underlag som beskriver tre olika alternativ; 1) som idag, 2) utökat samarbete eller 3) en kommunsammanläggning. En eventuell sammanläggning med Kalmar utreds inte.

Alternativ 1 – som idag

Styrkor

 • Det befintliga består och skapar trygghet.
 • Bibehåller nuvarande identiteter i respektive kommun.
 • Närhet till förtroendevalda och tydligt ansvarsutkrävande.
 • Mindre enheter skapar överblick.
 • Kontinuitet.

Svagheter

 • Tar inte tillvara möjligheterna som finns i en förändringsprocess.
 • Svårigheter att locka kompetens.
 • Synergier och stordrift tas inte till vara för att möta framtidens utmaningar.
 • Vi tar inte fullt ut nyttan av vårt varumärke Öland.

Möjligheter

 • Slipper genomföra en stor förändringsprocess.
 • Befolkningens behov är enklare att tillvarata inom befintliga enheter.
 • Mindre organisationer kan arbeta med mindre hierarki och med snabba beslutsvägar.

Hot

 • Svårigheter att klara framtidens utmaningar.
 • Ansträngd kommunal ekonomi och problem med kvalitén i den kommunala servicen.
 • Dålig befolkningstillväxt.
 • Sårbara organisationer som har problem med effektiviteten och kompetensförsörjningen.
 • Stärker inte kommunens förhandlingsstyrka.

Alternativ 2 – Utökat samarbete

Styrkor

 • Ta tillvara synergier utan sammanslagning.
 • De bästa kompetenserna från de två kommunerna tas tillvara.
 • Ett lärande mellan kommunerna kan ge positiva effekter.
 • Kan öka effektiviteten.

Svagheter

 • Varje nytt samarbetsområde föregås av många diskussion om inriktning, kompetenser, former för integration med mera.
 • Insyn och dåliga möjligheter till ansvarsutkrävande i flera former av samarbete.
 • Samverkan blir svår inom kommunernas kärnverksamheter.
 • Om stor del av kommunernas verksamhet blir föremål för samarbete så tunnas de två kommunernas innersta kärna ut.
 • Styrningen kan bli komplicerad inom de verksamheter som är föremål för samverkan.
 • Ett långtgående samarbete skapar otydlighet utåt - vem som ansvarar för vad?

Möjligheter

 • Nya kompetenser kan lockas för att bygga nya samarbetslösningar.
 • Nya möjligheter till samarbete kan bli följden av den statliga kommunutredningens arbete.
 • De mest långtgående samarbetet skulle kunna vara att all förvaltning och utförande ligger i en organisation.
 • Den politiska styrningen utgår från vardera kommun.

Hot

 • Kommunernas varumärke tunnas ut och potentialen i varumärket Öland nyttjas inte fullt ut.
 • Samverkan blir inte tillräckligt omfattande för att klara framtidens utmaningar.
 • Slitningar skapas mellan de två kommunerna om hur och inom vilka områden som ska bli föremål för samarbete.
 • Spänningar i samarbetet vid förändringar i politisk majoritet eller ekonomisk utveckling.

Alternativ 3 – kommunsammanläggning

Styrkor

 • Vi kan dra nytta av och stärka identiteten Öland.
 • Vi lockar komptens till den sammanslagna kommunen – kompetens som är lockade av processen.
 • Vi kan driva ett aktivt arbete med att utveckla Öland och våra styrkor i gröna näringar, besöksnäring och övrigt näringsliv.
 • Som tredje största kommun i länet blir vi en stark förhandlingspart gentemot Kalmar, regionen och staten.
 • Vi klarar de geografiska utmaningarna och bygger framtidens bästa äldreomsorg.
 • Vi ökar kvaliteten i de kommunala verksamheterna.
 • Vi har möjlighet att skapa effektiva strukturer inom den kommunala servicen.

Svagheter

 • Vissa medborgare upplever att förändringen innebär en centralisering och vi får en ännu större glesbygdsdiskussion.
 • Vi får ett vi och dem mellan de som har varit för respektive mot kommunsammanslagningen.
 • Processen vid sammanslagningen hanteras oskickligt och skapar organisationskaos.

Möjligheter

 • Vi står starka inför kommunernas utmaningarna.
 • Vi stärker Öland som varumärke.
 • Vi ökar vårt samarbete med framförallt Kalmar.
 • Vi kan locka sommarölänningar att bosätta/skriva sig här.
 • Vi bygger en decentraliserad ny kommunal organisation på Öland som bygger på olika servicepunkter på många platser och vi nyttjar digitaliseringen fullt ut.
 • Vi startar en genomtänkt förändringsprocess där vi har vänt på alla stenar.
 • Vi kan se till att alla delar av Öland utvecklas och har en bra kommunal service.

Hot

 • En bristfällig sammanslagningsprocess skapar problem.
 • Den gamla kommunidentiteten försvinner.
 • Vi får demokratiförluster som inte är acceptabla.
 • Vi lyckas inte ta hem rationaliseringspotentialen i lägre kostnader eller högre kvalité.
 • Mycket energi läggs på att överbygga kulturskillnaderna mellan de två kommunerna.
 • Vi lyckas inte dra nytta av det nya Öland.
 • Konflikter om formfrågor som var kommunhuset ska ligga.
Sidan uppdaterad 11 april 2019 Kommentera sidan