Överklaga beslut enligt laglighetsprövning

Alla som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller betalar kommunalskatt i kommunen har, enligt kommunallagen, rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten.

För att ett beslut ska kunna överklagas ska det vara fattat av kommunfullmäktige, någon nämnd, något utskott eller av någon tjänsteman med stöd av delegering från en nämnd.

När ett beslut överklagas enligt reglerna i kommunallagen kan domstolen upphäva det överklagade beslutet om

  • beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • det organ som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det,
  • beslutet strider mot lag eller författning.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

Hur och när kan jag överklaga?

Du måste skicka ett överklagande i så pass god tid att den har kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet där beslutet finns med eller har rapporterats har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan finns på Mörbylånga kommuns webbplats.

Om överklagan kommer in för sent ska förvaltningsrätten avvisa din överklagan.

I ett överklagande ska du tala om vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt. Ett överklagande måste vara skriftligt och undertecknat av dig som överklagat. Du måste också ange adress och andra kontaktuppgifter till dig så att förvaltningsrätten kan komma i kontakt med dig.

Överklagan skickas till:

Förvaltningsrätten i Växjö
Box 42
351 03 Växjö

Sidan granskad 7 maj 2019 Kommentera sidan