VA-plan för Mörbylånga kommun

VA-planen innebär att kommunen får en bra samlad bild av nuläget för renoveringsbehov av befintliga avloppsreningsanläggningar, vattenverk och ledningsnät samt inom vilka områden framtida utbyggnad av VA-ledningsnätet ska ske.

För att kunna möta nutida och framtida utmaningar på ett systematiskt och långsiktigt hållbart sätt har Mörbylånga kommun tagit fram en VA-plan som omfattar hela kommunens geografiska område. 

Planen består av tre delar; VA-översikt, VA-policy och VA-handlingsplan. VA-planen ligger som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

VA-planen antogs av Kommunfullmäktige 2015-03-24 § 26 och anslogs på kommunens anslagstavla måndagen 30 mars.

VA-planen vann laga kraft den 20 april 2015.

Sidan granskad 20 augusti 2019 Kommentera sidan