Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Översiktsplan /Grönstrukturplan Färjestaden

Grönstrukturplan Färjestaden

Syftet med Grönstrukturplan Färjestaden är att utreda och utveckla tätortens gröna områden. Grönområden i en tätort har många funktioner och grönstrukturplan Färjestaden syftar till att fastställa riktlinjer för utveckling av de gröna områdena och utreda vilka som är värda att undantas från exploatering. Detta för att säkerställa att Färjestaden långsiktigt kan utvecklas till ett hållbart samhälle och bli entrén till Öland och Mörbylånga, den ledande natur- och kulturkommunen.

Riktlinjerna ska formuleras för att stärka tätortens identitet och karaktär. I Färjestadens grönområden ska finnas plats för rekreation och lek, de ska fungera hälsofrämjande och locka till sig invånare och turister. Färjestadens grönområden ska utformas för att rena och fördröja dagvatten och för att ge förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

Den tätortsnära naturen och möjligheten till närrekreation för de boende i kommunen är viktig. Att kunna erbjuda attraktiva rekreationsområden inom och i nära anslutning till tätorterna har betydelse för att de människor som bor där ska må bra och kunna ha en aktiv fritid. Genom arbetet med att stärka de gröna miljöerna inne i samhällena så gynnas såväl boende och besökare som djur- och växtliv. Behovet av en plan för de gröna strukturerna har länge funnits i Färjestaden. Orten genomgår en förtätningsprocess där grönytor ofta blir nya exploateringsområden. Idén om upprättandet av en grönstrukturplan för Färjestadens tätort bottnar i analyser som gjordes i samband med arbetet med kommunens översiktsplan. Det har också vid upprepade tillfällen inkommit önskemål från allmänheten om att Mörbylånga kommun ska ta fram en strategi för den fortsatta utbyggnaden av Färjestadens tätort. Grönstrukturplan Färjestaden ska vara vägledande i arbetet med att säkra viktiga grönytor i samband med den fortsatta tillväxten av Färjestadens tätort. Den pågående utvecklingen i Färjestaden är anledningen till att Mörbylånga kommun väljer att prioritera framtagandet av en grönstrukturplan i Färjestaden som är kommunens största och snabbast växande ort.

Sidan uppdaterad 10 februari 2020 Kommentera sidan