Planprocessen, hur kan jag påverka?

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Om det är möjligt bör kommunen handlägga ett förslag till detaljplan med standardförfarandet.

 planprocessen, normalt planförfarande

Planprogram

Detaljplaner grundas i vissa fall på ett planprogram, vars syfte är att bredda beslutsunderlag i ett tidigt skede. Planprogrammet redovisar i grova drag exempelvis utgångspunkter och mål för planen. Efter beslut i nämnden skickas planprogrammet ut på programsamråd. Sakägare och andra berörda ges då tillfälle att inkomma med synpunkter, vilka under hela planprocessen ska vara i skriftlig form.

Efter programsamrådet sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i en programsamrådsredogörelse. Finns en fördjupad översiktsplan för planområdet kan den ersätta programskedet.

Samråd

I samrådsskedet tas ett konkret planförslag fram. Handlingarna bestående av bland annat en plankarta med planbestämmelser samt en beskrivning av planen och dess genomförande (plan- respektive genomförandebeskrivning). I de fall som ett planprogram finns grundas förslaget på programmet. När planförslaget är klart fattar miljö- och byggnadsnämnden beslut om samråd.

Under samrådstiden ges tillfälle att inkomma med synpunkter på förslaget. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där inkomna synpunkter redovisas samt hur kommunen ställer sig till dessa.

Granskning

I granskningsskedet görs eventuella revideringar av planförslaget, vilket resulterar i ett slutgiltigt planförslag. Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om granskning, vilken ska vara under minst tre veckor. Under granskningstiden ges en sista möjligheten att inkomma med synpunkter. Efter granskningen redovisas inkomna synpunkter och kommentarer till dessa i ett utlåtande. Eventuellt görs mindre justeringar av detaljplanen. Vid större ändringar skickas planförslaget ut på underrättelse. De som inte får sina synpunkter tillgodosedda meddelas.

Antagande

Detaljplanen bereds i miljö- och byggnadsnämnden samt i kommunstyrelsen och antas slutligen i kommunfullmäktige.

Prövning

När en detaljplan antagits och kommunfullmäktiges protokoll justerats anslås en kungörelse på kommunens anslagstavla. Inom tre veckor från anslagsdatumet ska eventuella överklaganden vara kommunen tillhanda.

Överklaga kan de sakägare som senast under granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter och som inte fått dem tillgodosedda. Överklagan ställs till länsstyrelsen som prövar ärendet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter anslagsdatum, om den inte överklagas. I de fall överklagande inkommer dröjer det tills frågorna är avgjorda i Länsstyrelsen eller regeringen. När en detaljplan vunnit laga kraft blir plankartan med bestämmelser juridiskt bindande och genomförandet kan påbörjas.

Utökat planförfarande

Det som har beskrivits här ovan är standardförfarandet. Om ärendet bedöms vara av intresse för en bredare allmänhet och inte helt överensstämmer med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, kan det också hanteras enligt de regler som gäller för så kallat utökat förfarande.

Sidan granskad 19 augusti 2019 Kommentera sidan