Detaljplan för Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3, söder om Storgatan i Färjestaden, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2021-09-13 – 2021-10-11.

Planens syfte och läge

Planens syfte är skapa möjligheter för nya bostäder i östra Färjestaden. Avsikten är att möjliggöra byggnation av parhus, kedjehus, radhus såväl som friliggande enfamiljsbostäder på fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3, samt att skapa förbindelser till fots eller med cykel till närliggande rekreationsområden, service och natur.

Planområdet är beläget i Färjestadens östra del, söder om Storgatan.

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För aktuellt planområde redovisas inget platsspecifikt ställningstagande och planförslaget saknar således stöd i översiktsplanen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 23 juni 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplanen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 11 oktober 2021.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Digitalt samrådsmöte den 28 september

Under samrådstiden bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte den 28 september klockan 18.00 via Microsoft Teams. Då presenterar ansvariga tjänstepersoner förslaget på detaljplan och det kommer även finnas möjlighet att chatta. Anmälan till samrådsmötet görs medelst e-post senast den 24 september till marcus.lundkvist@morbylanga.se  Länk till samrådsmötet finns här.

Sidan uppdaterad 10 september 2021 Kommentera sidan