Detaljplan för Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3

Planskede

Planen har varit på samråd under tiden 2021-09-13 – 2021-10-11. Tack till alla som har lämnat synpunkter under samrådet. Nästa steg i processen är granskning, då kommer tillfälle återigen ges att lämna synpunkter.

Planens syfte och läge

Planens syfte är skapa möjligheter för nya bostäder i östra Färjestaden. Avsikten är att möjliggöra byggnation av parhus, kedjehus, radhus såväl som friliggande enfamiljsbostäder på fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3, samt att skapa förbindelser till fots eller med cykel till närliggande rekreationsområden, service och natur.

Planområdet är beläget i Färjestadens östra del, söder om Storgatan.

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För aktuellt planområde redovisas inget platsspecifikt ställningstagande och planförslaget saknar således stöd i översiktsplanen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 23 juni 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Sidan uppdaterad 17 oktober 2021 Kommentera sidan