Pågående detaljplanering i Grönhögen

​Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse. Här får du information pågående detaljplanering i Grönhögen.

Under 2021 pågår förberedelser inför en ny detaljplan Grönhögen. Detaljplanen heter Ventlinge 7:62 och omfattar de centrala delarna av tätorten. 

Syftet med förberedelserna är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Provtagning av mark 

Inom ramen för det pågående arbetet med detaljplan för centrala Grönhögen kommer provtagningar av marken att genomföras på olika platser den 22-26 mars 2021.

Provtagningarna sker genom att en borrmaskin borrar sig ner i marken och tar upp prover. vilka sedan inhämtas och analyseras. Resultat visar sedan om marken innehåller några föroreningar, vilket material marken består av i olika skikt med mera. Informationen är sedan ett underlag till den fortsatta planeringen av den centrala delen av Grönhögen.

Karta över platser där provtagning ska ske (pdf, öppnas i nytt fönster)

Detaljplanens preliminära tidsplan

Våren 2021

  • Provtagning av mark

Hösten 2021

  • Detaljplanen är klar för politiskt beslut. När detaljplanen är beslutad går detaljplanen gå ut på samråd och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.
Sidan uppdaterad 18 mars 2021 Kommentera sidan