Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Del av Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga kyrkby

Detaljplan för del av Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga kyrkby

Här kan du se presentationen i större format.

Presentationen stöder inte Explorer som webbläsare.

Planskede

Detaljplanen har varit på granskning under tiden 18 oktober - 22 november 2021.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förbifart öster om Mörbylånga kyrkby. En förbifart möjliggör en framtida utveckling för verksamheterna söder om Mörbylånga. Förbifarten ska även bidra till en bättre boendemiljö i kyrkbyn när trafiken minskar på den befintliga bygatan.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planområdet är beläget öster om Mörbylånga kyrkby.
Planområdet omfattar ca 4 hektar.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 20 maj 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Planförslaget har genomgått en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utreder och redovisar de miljökonsekvenser som ett genomförande av planförslaget kan antas medföra, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL.

Detaljplanen bedöms enligt miljökonsekvensbeskrivningen medföra måttliga negativa konsekvenser för aspekterna landskap, bebyggelse och kulturmiljö samt för resurshushållning avseende jordbruksmark. Konsekvenserna för vattenmiljön och naturmiljön bedöms som små negativa. För buller samt människors hälsa och säkerhet bedöms detaljplanen medföra små – måttliga positiva konsekvenser. För resterande miljöaspekter innebär detaljplanen inga nämnvärda konsekvenser. Bedömningarna har gjorts under förutsättning att rekommenderade skadeförebyggande åtgärder genomförs.

Sidan uppdaterad 24 november 2021 Kommentera sidan