Detaljplan för Stora Vickleby 15:1 och 15:2

Förslag till detaljplan för Stora Vickleby 15:1 och 15:2, Capellagården, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2023-03-06 – 2023-04-03. Detta planförslag använder sig av ett begränsat planförfarande vilket innebär att förslaget kan godkännas direkt i samråds-skedet.

Planens syfte och läge

Detaljplanens syfte är att ändra den del av gällande detaljplan M64 för fastigheterna Stora Vickleby 15:1 och 15:2 för att göra det möjligt till skola och tillfällig vistelse. Detaljplanen, i den delen som avses ändras, syftar till att möjliggöra byggnation för kursverksamhet.

Planområdet är beläget i Vickleby och gränsar i väster till Carl Malmstens väg, i norr till Capellagårdens trädgård, i öster till Capellagårdens Keramikverkstad och i söder till villafastigheterna Stora Vickleby 5:27 och 5:30. Carl Malmstens väg avskiljer även i norr och öster till angränsande fastigheter.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 16 februari 2023, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplanen

Eventuella synpunkter och godkännande på planförslaget ska vara inlämnade senast den 3 april 2023.

Skicka in synpunkter och godkännande till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkter och medskickat godkännande ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Sidan uppdaterad 2 mars 2023 Kommentera sidan