Detaljplan för del av Ventlinge 7:62, Nybovägen

Ett förslag till detaljplan för del av Ventlinge 7:62, Nybovägen, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2022-10-31 – 2022-11-30.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av parhus, radhus samt fristående enbostadshus. Planen ska möjliggöra anläggande av förskola och ha god tillgänglighet till det övriga samhället.

Planområdet är beläget sydost om Grönhögens hamnområde, väster om väg 136. Drygt 370 meter från Grönhögens hamn. I norr avgränsas planområdet av Syrenvägen och i söder av Nybovägen. Planområdet omfattar ca 2,7 hektar.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 21 april 2022, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplanen

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara inlämnade senast den
30 november 2022.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Möte

Samrådsmöte kommer att hållas i medborgarhuset i Grönhögen
22 november kl 18.00. Anmälan till mötet skall göras senast dagen innan till ingegerd.kristoffersson@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 27 oktober 2022 Kommentera sidan