Detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m.fl., Sjöbergs hage

Här kan du se presentationen i större format.

Presentationen stöder inte Explorer som webbläsare.

Planskede

Detaljplanen har varit på granskning under tiden 2021-04-26 – 2021-06-14. Tack till alla som har lämnat synpunkter.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att försiktigt placera in byggnader för framförallt boende och vårdboende i flerbostadshus på ett sätt som minimerar påverkan på ett av kommunens viktigaste rekreationsområde och på området naturvärden. Vidare är syftet att skapa en flexibel detaljplan som också gör det möjligt att bygga kontor, skola och lokaler för samling och aktivitet.

Planförslaget är till viss del förenligt med översiktsplanen.

Planområdet är beläget i Sjöbergs hage, ett större sammanhängande grönområde centralt i Färjestaden. Planområdet avgränsas av befintlig villabebyggelse utmed Näckrosgatan, Smörblomsgatan, Piongatan och av Kaprifolgatan. I öster avgränsas planområdet av den gång- och cykelväg som leder genom Sjöbergs hage och i norr av allaktivitetshuset Ladan. Villafastigheter utmed Kaprifolgatan och Smörblomsgatan ingår i planområdet.
Planområdet omfattar ca 1,8 hektar.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 15 april 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Sidan uppdaterad 13 juli 2021 Kommentera sidan