Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Del av Algutsrum 3:3 och Algutsrum 3:95, Algutsrums förskola

Detaljplan för del av Algutsrum 3:3 och del av Algutsrum 3:95, Algutsrums förskola

Planskede

Detaljplanen har varit på granskning under tiden 18 oktober - 22 november 2021.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att utvidga område för skoländamål för att ge möjlighet för förskolan i Algutsrum att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Planområdet är beläget centralt i Algutsrum, ca 300 meter öster om Algutsrums kyrka. Planområdet omfattar ca 0,7 hektar. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2021-09-23, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Sidan uppdaterad 24 november 2021 Kommentera sidan