Antagande av Dagvatten- och skyfallsplan

Översiktsplanens tematiska tillägg, Dagvatten- och skyfallsplan, antogs av kommunfullmäktige 2023-04-24 § 42.

Planskede

Antogs av kommunfullmäktige 2023-04-24 § 42.

Planens syfte

Syftet med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för dagvatten och skyfall är att sammanställa förutsättningar och risker samt föreslå riktlinjer och åtgärder för att på ett hållbart sätt hantera frågan om översvämning och dagvatten i Mörbylånga kommun.

Tillämpningen av det tematiska tillägget ska underlätta i planerings- och exploateringsskede och ersätter det som tidigare skrivits om dagvatten och skyfall i översiktsplanen och VA-planen.

Tillägget ska läsas som en del av den kommuntäckande översiktsplanen för att ge en komplett bild av olika sektorsintressen och kommunens översiktliga intentioner.

Prövning

Beslutsparagrafen är justerad 2023-05-02 och anslagen på kommunens anslagstavla 2023-05-03.

Protokoll och antagandehandlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats.

Sista dagen för överklagan är måndagen den 5 juni 2023. Vem som får överklaga och hur överklagande går till framgår av besvärshänvisningen.

Besvärshänvisning: Kommunen behandlar ärenden enligt kommunallagen. De beslut som kan överklagas anslås på kommunens digitala anslagstavla. Dessa beslut överklagas med så kallad laglighetsprövning.

Rätt att överklaga genom laglighetsprövning har du som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad till kommunalskatt i Mörbylånga kommun. Överklagandet ska ske skriftligen och skickas till förvaltningsrätten i Växjö.

Överklagandetiden, det vill säga den tid du har på dig att klaga, är tre veckor. Tiden räknas från den dag då meddelande om att protokollet har justerats och publicerats på kommunens digitala anslagstavla.

Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser det olämpligt. Domstolen kan endast upphäva ett beslut, inte sätta ett annat beslut i dess ställe.

Överklagandet skickas till: Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, 351 03 Växjö
Upplysningar kan lämnas av: Planverksamheten i Mörbylånga kommun

Mail: miljobygg@morbylanga.se

E-posta överklagan till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se

eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Samhällsbyggnad - Plan
386 80 Mörbylånga

Kontaktperson

Fredrik Meurling, Planchef

Sidan uppdaterad 7 september 2022 Kommentera sidan