Utbyggnadsprojekt

Mörbylånga kommun har de senaste åren investerat stora belopp i utbyggnader av vatten- och spillvattennätet inom kommunen, samt i nya vattenverk. VA-verksamheten arbetar efter den VA-plan som beslutades 2015, tiderna i VA-planen är mycket preliminära och stämmer därför inte alltid längre. Se information om tidsplaner under respektive projekt.

Här hittar du VA-planen!

Ett utbyggnadsprojekt består av många delar där många delar ska tas hänsyn till. Nedan visas en översiktlig bild av de olika faserna i projekten:

 

Under projektens gång skickas information ut till berörda fastighetsägare och markägare. Vi samlar först in information om befintliga anläggningar på de tomter som ska anslutas till VA. När ett förslag på ledningssträcka är framtaget får berörda fastighetsägare ett förslag på förbindelsepunkt med möjlighet att yttra sig. Det är viktigt att vi får in era synpunkter i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna ta hänsyn till detta i projekteringen. När utbyggnaden är färdigställd skickas anvisad förbindelsepunkt ut till berörda fastighetsägare, efter detta kan du som fastighetsägare koppla på dig på det kommunala nätet.

Utbyggnad av Va-ledningar kräver att hänsyn tas till kultur- och miljövärden. Lagstadgade samråd med länsstyrelsen genomförs alltid och dispenser för bland annat passering genom stenmurar och diken hanteras.

Pågående projekt

Överföringsledning Gårdby till Triberga

Överföringsledningarna för vatten och avlopp är ett långtgående projekt som startade med utbyggnad mellan Färjestaden och Norra Möckleby/Gårdby. Huvudmålet är att koppla samman vattenverken i Tveta och Triberga för att skapa ett säkrare vattensystem och en säker och miljömässigt hållbar hantering av avloppet på östra sidan.

I samband med anläggande av överföringsledningen passar vi på att ansluta de byar som vi passerar till kommunalt vatten och spillvatten. Detta gäller främst Åby, Sandbäck, Sandby, Södra Sandby, Norra Kvinneby, Stora Brunneby, Lilla Brunneby, Stenåsa, Slagerstad och Södra Kvinneby.

Projektet är indelat i fem etapper:

Etapp 1: Kåtorp - Tveta
Anslutning av Tävelsrum. Blev färdigställd i november 2015.
Etapp 2: Tveta - Norra Möckleby (ta bort länk)
Blev färdigställd i maj 2016.
Etapp 3 Norra Möckleby - Gårdby
Anslutning av Bläsinge-Hagby och Övra Ålebäck färdigställdes hösten 2018.
Etapp 4 Dörby - Dörby Malm
Anslutning av Dörby och Dörby Malm , färdigställt under 2021. (ta bort länk!)
Etapp 5 Gårdby - Triberga
Anslutning av Gårdby och Triberga.

Etapp 5 Gårdby – Triberga
Detta är nästa etapp i utbyggnaden av VA på Ölands östra sida. Etappen som var planerad att ha byggstart under 2021 är försenad på grund av problem med tillståndsprocesserna. Detta har medfört att projektet är uppdelar i 3 delar:

• 5A Norra: Åby, Sandbäck, Sandby. Här pågår detaljprojektering och byggnation beräknas påbörjas under 2022.
• 5A Södra: Södra Sandby och överföringsledning ner till Norra Kvinneby. Här pågår detaljprojektering och tillståndsprocess. Byggnation beräknas påbörjas under senare del av 2022.
• 5B: Norra Kvinneby, Stora och Lilla Brunneby, Stenåsa, Slagerstad och Södra Kvinneby och ner till Triberga. Här pågår utredning och denna sträckan kan också komma att delas in i delsträckor beroende på utredningens resultat.

Västra Malmen, Långrälla och Gunnarstorp

 Projektet är i slutfasen. Anslutning till det kommunala VA-nätet kommer att kunna ske efter årsskiftet 2021/22. Förbindelsepunkt kommer anvisas och skickas ut till berörda fastighetsägare.

Björkelid och Porskärr

Projektet är i början av entreprenadfasen. Anslutning beräknas ske under 2023. Förbindelsepunkt kommer anvisas och skickas ut till berörda fastighetsägare.

Pilekulla

Projektet är i utredningsfas.

Sidan uppdaterad 21 januari 2022 Kommentera sidan