Strategiska projekt

  • Införande av digitala vattenmätare för debitering och läcksökning på vattennätet.
  • Uppströmsarbete med provtagning av avloppsvatten för att förbättra reningsverkens funktion minska påverkan på miljön. Reningsverken är inte anpassade för att ta emot kemikalier, miljögifter, lösningsmedel och läkemedel. Kemikalier slår ut de mikroorganismer i reningsverken som renar vattnet som släpps ut i Kalmarsund. Läkemedel kan orsaka stor skada på djur och växter inklusive oss själva då det inte går att rena dem i reningsverken.
  • Grundvattenstärkande projekt
  • Tillståndsansökningar och vattendomar för att säkra våra vattentäkter.
  • Framtagande av dagvatten- och skyfallsplan.
  • Tillsammans med andra avdelningar arbetar vi med framtagandet av detaljplaner.
Sidan uppdaterad 21 januari 2022 Kommentera sidan