Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Kungörelser

Kungörelser

Här ser du aktuella kungörelser som rör VA-verksamheten.

Utredningssamråd enligt 6 kap miljöbalken avseende tillståndsprövning för kommunal vattentäkt för vattenförsörjning av Triberga samhäll, i form av två bergborrade brunnar belägna på fastigheten Triberga S:2, Mörbylånga kommun.

Mörbylånga kommun har för avsikt att vid årsskiftet 2021/22 hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, ansöka om tillstånd till bortledning av grundvatten för kommunal vattentäkt ur en äldre och en nyanlagd bergborrad brunn belägen på rubricerad fastighet med ett uttag om ca 40 000 m3/år, dock maximalt 144 m3/dygn. Syftet med ansökan är dels att lagligförklara en redan befintliga kommunal vattentäkt och dels att komma till rätta med den vattenbrist som drabbat kommunen under de senaste åren och i övrigt att säkra det kommunala vattenbehovet i området.

Det s k påverkansområdet för grundvattenbortledningen är relativt begränsat och omfattar ett i princip obebyggt område väster om Triberga samhälle. Påverkansområdet går således inte in i Triberga samhälle. Den tekniska utredningen i ärendet vilken bland annat bygger på en i tiden omfattande provpumpning, visar att grundvattenuttagen i bergbrunnarna inte kommer att påverka ytligt belägna vattenförekomster eller naturmiljön i området. Kommunen bedömer därför risken för påverkan på enskilda brunnar som minimal.

Innan ansökan ges in till Mark- och miljödomstolen har kommunen en skyldighet enligt 6 kap miljöbalken att samråda med länsstyrelsen, miljönämnden och enskilda särskilt berörda. Med enskilda särskilt berörda avses normalt i denna typ av ärenden de som äger en fastighet inom påverkansområdet från vattentäkten och på vilken det finns en brunn eller annan anläggning som kan påverkas av kommunens uttag. Samråd har redan skett med Länsstyrelsen i Kalmar och ett särskilt upprättat samrådsunderlag har skickats ut till de fastighetsägare som helt eller delvis äger fastigheter belägna inom det s k påverkansområdet.

Övriga som anser sig berörda av redovisad grundvattenbortledning har möjlighet att inom ramen för detta samrådsförfarande inkomma med erinringar eller synpunkter. Dessa bör för att kunna beaktas inges skriftligen till Mörbylånga kommuns ombud, advokat Magnus Berg. Helst via e-post: mb@nordiclaw.se eller via brev till Advokat AB Nordic Law, Skeppsbron 11, 211 00 Malmö, och senast den 9 december 2020. Samrådsunderlaget finns att tillgå digitalt på kommunens hemsida
www.morbylanga.se samt kan rekvireras via nämnda e-postadress eller på telefon
070-6812545.

Läs hela samrådsunderlaget här

Sidan uppdaterad 11 november 2020 Kommentera sidan