Dagvatten

Dagvatten är nederbördsvatten, det vill säga regn- eller smältvatten, som avrinner på markytan.

Avledande av dag- och dränvatten är viktigt för att exempelvis undvika översvämningar och skador på byggnader, men dagvattnet kan också ses som en resurs i våra tätbebyggda områden.

Just nu pågår arbete med dagvatten- och skyfallsplan. 

Som fastighetsägare kan du bidra till en hållbar dagvattenhantering och ett mer skyfallssäkert samhälle, läs mer här.

Sidan uppdaterad 15 februari 2022 Kommentera sidan