Borrning efter vatten vid Kalmarsund

Pilotförsök och utredningar

Ett vattenverk som renar både bräckt vatten och ett industriellt vatten till dricksvatten i samma process finns inte någon annanstans i världen. Däremot är membrantekniken väl beprövad för de båda typerna av vatten var för sig.

Pilotförsök

För att undersöka möjligheten att genomföra kommunens planer har tester gjorts i tre olika försöksanläggningar under mars till och med september 2017. Både industriellt vatten och bräckt vatten har renats i anläggningarna under perioden. Försöken har uppmärksammats av bland annat Naturvårds­verket, som har lämnat drygt 1,8 miljoner kronor i bidrag från programmet "Stadsinnovationer – Stöd för spetstekniker och avancerade system­lösningar".

Försöken har fallit väl ut, och visar att det går att uppnå hög kvalitet på det utgående vattnet från membranen. De har också gett andra värdefulla erfarenheter inför ett fullskaligt vattenverk, till exempel att det bräckta vattnet innehåller höga halter av järn och mangan, som snabbt sätter igen membranen. Därför kommer en förbehandling att krävas innan det bräckta vattnet kan passera det första membransteget, ultrafiltret.

Vid försöken har ett omfattande provtagningsprogam följts, där mer än 30 parametrar har analyserats varje vecka både före, mellan och efter membranstegen i alla tre pilotanläggningarna. Vid ett par tillfällen har dessutom utökade analyser gjorts, bland annat 80 parametrar avseende lösningsmedel, tungmetaller och bekämpningsmedel, 10 parametrar avseende mikroorganismer och cirka 90 parametrar avseende läkemedelsrester.

Utredningar

Några exempel på utredningar som gjort (analys av vattenkvalité genomförs löpande):

  • Lokaliseringsutredning med riskanalys: Hitta en lämplig lokalisering av verket i förhållande till livsmedelsindustrin, industrireningsverket och övriga verksamheter i området.
  • Volymstudie samt utformningsförslag byggnad: Bestämma storlek på vattenverket med avseende på personalutrymmen, processutrymmen, reservoarer och övriga utrymmen. Förslag på yttre utformning av byggnad.
  • Förstudie process: Hitta den långsiktigt bästa utformningen av reningsprocessen, med avseende på bland annat säkerhet, kostnader och skötselbehov.
  • Vattentillgång och vattenuttag: Undersöka tillgången och kvaliteten på bräckt vatten i området, samt omgivningspåverkan av uttaget. Söka tillstånd för vattenuttaget hos Mark- och miljödomstolen.
  • Vattenkvalitet från industrireningsverket: Undersöka kvaliteten på utgående vatten från Mörbylånga industrireningsverk.
  • Mikrobiologisk barriäranalys (MBA) och mikrobiologisk riskanalys (MRA): Två utredningar som beskriver vilka risker som finns gällande mikroorganismer och hur hög säkerhet som behövs i ett nytt vattenverk.
Sidan uppdaterad 16 augusti 2019 Kommentera sidan