Teknik och säkerhet

Det planerade vattenverket ska ha en produktionskapacitet på minst 4 000 kubikmeter dricksvatten per dygn. Detta täcker ungefär 80 procent av vattenbehovet i kommunen under högsäsong.

Illustration vattencirkulation. Sweco. (Större bild, pdf, nytt fönster)

Membranfilterteknik

Verket kommer att baseras på rening genom membranfilterteknik i två steg:

  1. Ultrafiltrering, som tar bort partiklar ur vattnet ner till virusstorlek.
  2. Omvänd osmos, som tar bort lösta ämnen ur vattnet ner till atomnivå (som till exempel kloridjonerna i saltvatten). Tekniken bygger på att bräckt vatten pressas med högt tryck (omkring 20 bar) genom mycket fina membran.

Omvänd Osmos. Illustration: Sweco

Principskiss över membrantekniken (omvänd osmos). Illustration: Sweco 

Efterbehandling

Eftersom det avsaltade vattnet i stort sett bara består av vattenmolekyler, så saknas de mineraler som finns i ett naturligt vatten från berggrunden. Det sista steget i vattenverket är därför att tillsätta mineraler, främst kalcium, till vattnet igen. Denna process kallas mineralisering. Efter mineraliseringen leds vattnet till två dricksvattenreservoarer för att därifrån pumpas ut till det kommunala nätet.

Säkerhet

En av de största riskerna med dricksvatten, såväl kommunalt som från enskilda brunnar, är om det innehåller mikroorganismer som bakterier och virus. Därför innehåller alla moderna vattenverk ett eller flera säkerhetssteg mot mikroorganismer, så kallade "Säkerhetsbarriärer mot mikrobiologisk förorening". Hur starkt mikrobiologiskt skydd som behövs analyseras i en "Mikrobiologisk barriäranalys", MBA. Analysen visar vilken "Barriärhöjd" som bör finnas i ett vattenverk.

Förbehandlingsverket

Eftersom vattnet från industrireningsverket har sitt ursprung i ett processvatten, kommer det att renas i ett nytt förbehandlingsverk innan det leds till det nya vattenverket. I förbehandlingsverket kommer två barriärer att finnas, där sammanlagt minst 99,99 procent av mikroorganismerna tas bort.

Vattenverket

I det nya vattenverket kommer sedan ytterligare fyra barriärer att finnas, varav en finns som reserv att användas vid behov. Säkerheten gällande mikroorganismer i processen kommer därför att vara extremt hög. Det betyder att även om en av barriärerna är ur funktion så finns det fortfarande en fullgod säkerhet i vattenverket.

Även när det gäller övriga typer av föroreningar kommer det producerade avsaltade vattnet att vara mycket rent. I membranprocessen avlägsnas de ämnen som är större än vattenmolekylerna.

Sidan granskad 16 augusti 2019 Kommentera sidan