Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten-och avloppsanläggningen.

VA-huvudmannen får ställa krav på vilket vatten och innehållet i det avloppsvatten som tas emot för att renas i avloppsreningsverket. Krav på vatten som tas emot för att renas i avloppsreningsverket måste ställas för att reningsprocesserna ska fungera så bra som möjligt och för att skador inte ska uppkomma på ledningsnätet. Dessa krav beskrivs i Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten-och avloppsanläggningen och förkortas ABVA.

Mörbylånga kommun bestämmer ensidigt ABVA, dvs. det krävs inte något avtal med fastighetsägaren för att bestämmelserna skall bli bindande. Det är alltså Mörbylånga kommun som reglerar under vilka förutsättningar avloppsvattnet kan tas emot och till vilken kostnad.

Det är fastighetsägarens skyldighet att följa ändringar och tillägg till ABVA. Genom att använda avloppet på rätt sätt minskar vi vår gemensamma miljöpåverkan och livslängden på våra VA-anläggningar.

Dagvatten i ABVA

Även dag- och dränvatten regleras i ABVA. Dagvatten är det vatten som uppstår till följd av nederbörd, dränvatten är vatten som samlas upp under mark och leds bort, vid t.ex. dränering av husgrunder. Enligt bestämmelserna får dag- och dränvatten inte tillföras spillvattenledningar, eftersom detta ökar risken för källaröversvämningar och att våra reningsverk överbelastas. Till spillvattenledningarna ska endast spillvatten (toalett-, dusch-, disk- och tvättvatten) vara anslutet.

Industrier och verksamheter

Allt utom hushållsspillvatten (det vatten som används i det privata hushållet) måste anmälas. En verksamhet måste därför alltid anmäla sin verksamhet till VA-huvudmannen så att huvudmannen kan göra en bedömning om och till vilket pris som vattnet kan tas emot och renas.

Vad som räknas som hushållsspillvatten och vad som gäller för verksamheter beskrivs i Tilläggsbestämmelser till ABVA (Tilläggsbestämmelser för verksamheter)

Lagen säger att det är privata hushåll som den allmänna anläggningen ska vara till för, inte verksamheter. När det gäller industrier och annan näringsverksamhet, tex livsmedelsverksamhet, kan VA-huvudmannen (kommunens VA-verksamhet) neka att leverera vatten och/eller neka att ta emot avloppsvatten från verksamheten. Därefter skrivs ett avtal mellan verksamheten och VA-huvudmannen som reglerar vad som får släppas till reningsverket och till vilken kostnad.
Att VA-huvudmannen vet om vad som kommer till avloppsvattnet och var i ledningsnätet detta sker är en förutsättning för att anläggningen ska fungera så bra som möjligt.

Sidan granskad 21 januari 2022 Kommentera sidan