Värmepumpar

Om du vill installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du göra en anmälan till miljöverksamheten.

Anmälan ska göras i god tid innan anläggandet av värmepumpsanläggningen sker.

Om borrning för bergvärme kommer att ske närmare än 10 meter från grannfastighet ska du ha ett skriftligt medgivande från grannen, så kallat grannintyg. Detta ska bifogas anmälan.

Värmepumpsanläggning är förbjudet inom inre vattenskyddsområde och tillståndspliktigt inom yttre vattenskyddsområde.

Sidan uppdaterad 6 april 2021 Kommentera sidan