Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på din jordbruksfastighet är det ofta möjligt. Men för att undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa måste du välja platsen med omsorg. Mer än en häst bör inte grävas ner på samma plats. Hästen får inte ha dött av någon smittsam sjukdom, utan ska ha förolyckats eller avlivats av andra skäl. Nedgrävning av en häst får endast ske på en plats som kommunen bedömt möjlig och enligt kommunens anvisningar.

Gör så här:

 1. Läs igenom råden för val av plats och hantering nedan. Utse utifrån detta ett lämpligt ställe för nedgrävningen, eller några alternativa ställen.
 2. Fyll i och skicka in blanketten "Ansökan om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur"
 3. Bifoga en karta enligt anvisningar på blanketten. Miljöverksamheten undersöker om platsen är lämplig i det digitala kartsystemet Geosecma. Vid behov kontaktar vi dig för ytterligare uppgifter eller gör ett besök på platsen.
 4. Sedan får du en skrivelse där det framgår om platsen bedöms lämplig för nedgrävningen samt vilka eventuella särskilda försiktighetsmått som behövs. För handläggningen tar miljöverksamheten ut timavgift.

Tänk på detta vid nedgrävning av häst:

 • Nedgrävning ska ske så snart som möjligt efter att djuret har dött, innan förruttnelsen har börjat. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras (något enstaka dygn) om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 150 meter.
 • Avstånd till vattendrag, sjö eller kända dräneringsledningar bör vara minst 50 meter. Vid genomsläpplig jord (hög andel sand/grus) eller när marken lutar åt vattnet/brunnen kan avståndet behöva vara längre.
 • Nedgrävning får inte ske om grundvatten visar sig i graven. En säkerhetsmarginal bör finnas så att avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året är minst 1 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde eller i område med fornlämningar. Se också till att nedgrävningen inte skadar värdefull natur.
 • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen. Detta innebär att djurkroppen bör täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Placeras stenar på återfylld grop är 1 meter jord ovan djurkroppen tillräckligt. För en normalstor häst behövs en grav som är ca 2 - 3 meter bred och ca 2,5 meter djup.
 • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Minst en meter lösa jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta miljöverksamheten.

Sidan uppdaterad 18 februari 2020 Kommentera sidan