Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Miljö, hälsa och livsmedel/Miljöskydd/Miljötillsyn på lantbruk

Miljötillsyn på lantbruk

Kommunens miljöverksamhet gör miljötillsyn på lantbruk för att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser efterlevs.

I miljötillsynen ingår bland annat kontroll av gödsellagring, spridningsarealer, kemikaliehantering, spruthantering, avfallshantering och cisternkontroll.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamheter med mer än 100 djurenheter är anmälningspliktiga (så kallad C-anläggning) enligt miljöbalken. Anmälan ska lämnas in till kommunen i god tid innan verksamheten påbörjas eller utökas.

Verksamheter med mer än 400 djurenheter är tillståndspliktiga (så kallad b-anläggning) enligt miljöbalken. Ett sådant tillstånd söks hos länsstyrelsen.

Gödselspridning

Sprid främst stallgödsel under vår och tidig sommar då den gör störst nytta.
Under perioden november-februari är det förbjudet att sprida stallgödsel och andra organiska gödselmedel

Lokalisering av ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader på jordbruksfastigheter, såsom maskinhallar etc., kräver generellt inte bygglov. Ta ändå kontakt med miljöverksamheten för samråd kring lokaliseringen. En felaktig placering kan skapa konflikter med närboende samt i ett längre perspektiv även förhindra utvecklingen av verksamheten. Lantbrukets byggnader bör också så långt som möjligt anpassas till vår unika bebyggelsestruktur.

Sidan uppdaterad 3 september 2019 Kommentera sidan