Förorenade områden

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Förorenade områden kan ha uppstått genom att till exempel industriverksamheter och andra miljöfarliga aktiviteter lämnat efter sig föroreningar. Föroreningarna kan vara gamla och ha orsakats av nedlagda verksamheter. Det är inte säkert att man kan se på platsen att det finns föroreningar kvar.

I samband med nybyggnation, rivning eller grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker en förorening. Den som upptäcker eller orsakar en förorening är skyldig att kontakta tillsynsmyndigheten (miljöverksamheten på kommunen eller länsstyrelsen). Om det är en förorening som riskerar att sprida sig ska även räddningstjänsten kontaktas.

Tecken på förorening

Främmande lukt – finns förorening av eldningsolja eller diesel kan det ofta kännas på lukten vid höga halter.

Avvikande färg – oljeföroreningar kan t.ex. mörkfärga marken. Rester av eldning kan ibland ses som svarta inlagringar i marken.

Främmande föremål/skräp – olika främmande föremål kan vara tecken på att marken fyllts ut med sopor eller annat avfall.

Upplysningsskyldighet och anmälan

Om en förorening behöver saneras (avhjälpande av miljöskada) ska en anmälan lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller länsstyrelsen om den är tillsynsmyndighet. Anmälan ska vara skriftlig och ska lämnas i god tid, normalt 6 veckor, innan arbetet påbörjas. Miljöverksamheten i Mörbylånga kommun kan hjälpa till med att bedöma om anmälan ska lämnas till kommunen eller till länsstyrelsen.

Olika typer av schaktmassor kan vara förorenade. För att använda schaktmassor i anläggningsarbeten krävs oftast en anmälan till miljöverksamheten. Ta en tidig kontakt med miljöverksamheten och fråga vad som gäller.

Ansvar

Regler kring förorenade områden finns i miljöbalkens 10:e kapitel och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ansvaret för att ta hand om föroreningsskador har i första hand den/de som förorenat. Finns inte någon ansvarig kvar kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig. Om du köper en fastighet är det därför viktigt att ta reda på om någon tidigare verksamhet kan ha förorenat marken. Naturvårdsverket har tagit fram en metod för inventering av förorenade områden, MIFO, som kan vara lämplig att använda för fastigheter där föroreningar misstänks. Du kan också bli ansvarig om du utför grävarbeten i en befintlig förorening.

Här kan du gå in på Länsstyrelsens sida om förorenade områden. Bland annat finns en karttjänst där du kan se de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i Kalmar län.

Sidan granskad 15 mars 2022 Kommentera sidan