Avfall och återvinning

Sophämtning och renhållning

Kommunalförbundet Kretslopp Sydost svarar för renhållning, sophämtning, slamtömning och återvinning i Mörbylånga kommun. Kretslopp Sydost svarar på alla frågor om avfalls- och sophantering, information om öppettider för återvinningscentraler med mera.

Återvinning av förpackningar, tidningar etc.

Återvinningsstationer är till för att kunna lämna in hushållens förpackningar och tidningar. De är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för landets återvinningsstationer. Ibland finns också behållare för insamling av batterier och kläder. Dessa behållare ansvarar inte FTI för.

Återvinningsstationerna är bara till för hushållen. Företag kan lämna en begränsad mängd förpackningar och tidningar på kommunens återvinningscentraler eller beställa hämtning via en entreprenör.

På FTI:s webbplats finns karta som visar var återvinningsstationerna ligger, uppgifter om tömning, städning med mera.

Farligt avfall får inte kastas i hushållssoporna!

Farligt avfall är avfall som innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor, natur och miljö om de hamnar fel. Därför ska farligt avfall alltid lämnas in och aldrig kastas i hushållssoporna eller hällas ut i avloppet. Du lämna in farligt avfall på någon av Kretslopp Sydost:s återvinningscentraler.

Exempel på farligt avfall är batterier, elektronik, färg, vitvaror, och impregnerat trä. Allt avfall med batterier och/eller sladd är farligt avfall. Mediciner ska du lämna in på ett apotek.

Gröna påsarna – ditt matavfall blir biogas

Matavfall från hushållet slänger du i de gröna påsarna och lägger i det vanliga sopkärlet. Vissa flerfamiljshus har separata containrar i miljöhuset för matavfall. Om du behöver fler gröna påsar och bor i villa kan du knyta en påse runt kärlets handtag. Bor du i lägenhet är det fastighetsägaren som ska se till att det finns gröna påsar till alla lägenheter. Matavfallet gör stor nytta som ingrediens i produktion av biogas, som bland annat används som fordonsbränsle. Du kan köra en mil på 5 kilo matavfall.

Kompostering av matavfall

Att själv kompostera matavfall är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. En anmälan med beskrivning av komposteringen ska göras till Kretslopp Sydost. 

Utökad anteckningsskyldighet - nya regler från 1 augusti och 1 november 2020

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla företag och verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Den senaste statistiken visar att det uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men det är osäkra uppgifter och statistiken uppdateras bara vartannat år. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt sätt.

Se film som berättar om förändringarna: Rapportera farligt avfall på knappt tre minuter -Naturvårdsverket

Bygg- och rivningsavfall från verksamheter och privatpersoner

Från den 1 augusti 2020 har lagstiftningen kring bygg- och rivningsavfall skärpts. Avfallet ska sorteras på plats, det gäller som minimikrav vissa material som är tydligt uppräknade i Avfallsförordningens (2020:614) 3 kap. 10, 11 §. Detta gäller både större byggen och hos privatpersoner, t.ex. en villaägare som renoverar eller bygger till. Vilka krav som gäller kan du läsa mer om hos Naturvårdsverket här. 

Tillsynsmyndigheten kan i det enskilda fallet ge dispens från kraven på sortering av bygg- och rivningsavfall:
1. utsortering i 10 §, och
2. att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 12 §.
Dispensen får ges i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Blankett för ansökan om dispens ska fyllas i och skickas till 

Miljökontoret
Mörbylånga kommun
Trollhättevägen 4
386 50 Mörbylånga

Länkar till avfallsregister för farligt avfall

Åtta ingångar för att rapportera till avfallsregistret: www.naturvardsverket.se/avfallsregister
Vanliga frågor och svar: www.naturvardsverket.se/avfallsregistret-fr-sv
Alla vägledningar: www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering
Samlat infomaterial: www.naturvardsverket.se/avfallsregister-infomaterial

Sidan granskad 15 juli 2021 Kommentera sidan