Tillstånd för livsmedelslokal

Om du har planer på att öppna, bygga om, bygga till eller ändra livsmedelslokal måste du kontrollera om du behöver bygglov eller söka tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Detta måste du tänka på:

Ventilation

 • Om mat ska lagas i lokalen måste det finnas imkanal. Ta kontakt med skorstensfejarmästaren som kan ge besked om någon befintlig kanal kan användas. Utvändig imkanal är ofta svår att få godkänd. Undersök därför alltid om det är möjligt att ansluta en imkanal till någon befintlig kanal.
 • Hela lokalen behöver särskild ventilation. Ventilationssystemet bör inrymmas i husets befintliga utrymmen (för att förhindra bullerstörningar).
 • Risk för luktproblem i samband med ventilation ska undanröjas.

Brandskydd

 • Lokalen behöver normalt två utrymningsvägar. Dörrar i eller till utrymningsvägarna måste normalt vara utåtgående.
 • Lokalen måste brandavskiljas från övriga delar av huset, vilket innebär att det ska vara brandteknisk klass på avskiljande väggar med tillhörande dörrar.
 • Trä- och plastmaterial bör ej användas som innertak och endast i begränsad omfattning på väggar.
 • Handikappanpassning

Lokalen ska vara handikappanpassad (gäller t.ex. entréer och handikapptoalett).

Sophantering

 • Det ska finnas utrymme för torrsopor och det bör också finnas kylt soprum.
 • Sopor ska kunna transporteras i kärl med kärra (inga trappsteg får finnas).

Lastning och lossning

Varor till kök eller köksförråd ska kunna transporteras med kärra (inga trappsteg får finnas).

Vatten och avlopp

Fettavskiljare ska finnas för de flesta verksamheter.

Ljudisolering och buller

 • Extra ljudisolering behövs mellan lokalen och bostäder i huset.
 • Störande buller från fläktar får ej förekomma.

Anställda

Yttrande fordras från Arbetsmiljöverket om du har anställda.

Fastighetsägare

Kontakta fastighetsägaren för att få synpunkter på din planerade verksamhet.

Bygglov och tillstånd

 • Ansökan ska ställas till Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga
 • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, svartvita och nedvikta till A4.
 • Ritning på hela lokalen med utrymningsvägar i skala 1:100
 • Fasadritning (om fasaden ändras)
 • Inredningsritning i skala 1:50
 • Redovisa antalet gästplatser
 • Redovisa ventilationslösningen
 • Redovisa utrymningsvägarna i hela deras längd samt dörrslagningen
 • Redovisa brandcellsindelning och brandklass på tillhörande dörrar
 • Redovisa handikappanpassning, soputrymmen och transportvägar för
 • Varor och sopor
 • Yttrande från Arbetsmiljöverket
 • Redovisa angränsande bostäder
 • Anmälan om slutfört arbete ska lämnas till kommunen.

Kontakta kommunen för slutbesiktning senast två veckor innan verksamheten startar.

Sidan uppdaterad 5 september 2019 Kommentera sidan