Registrering och godkännande av livsmedelsföretag

Innan du startar ett livsmedelsföretag ska det registreras och/eller godkännas av kommunen.

Företaget ska ha passande lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll. Tag kontakt med miljöavdelningen i god tid i förväg för att få information om vad som gäller för ditt företag.

De flesta livsmedelsföretag ska registreras och en verksamhet får påbörjas tidigast tio arbetsdagar efter det att anmälan gjorts. De företag som ska godkännas är vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras, t.ex. slakterier och mejerier. En sådan anläggning får inte starta innan kommunen slutbesiktigat anläggningen.

Om du tar över en livsmedelsverksamhet eller ändrar i din befintliga verksamhet måste du kontakta miljöavdelningen och anmäla registrering eller ansöka om godkännande.

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen vid registrering och godkännande.

Registreringsprocessen

1. Du lämnar in en skriftlig anmälan

Anmälan omfattar uppgifter om ditt företag, lokalen där verksamheten kommer att bedrivas samt en beskrivning av verksamheten.

2. Miljöavdelningen granskar inlämnat material

Miljöavdelningen granskar inlämnade uppgifter och kontaktar dig inom tio arbetsdagar om eventuella kompletteringar behövs.

3. Miljöavdelningen bekräftar registreringen

När anmälan är komplett registrerar miljöavdelningen verksamheten.

När får verksamheten starta?

En verksamhet får påbörjas tidigast tio arbetsdagar efter att anmälan kommit in, om inte beslut om registrering ges tidigare.

De flesta verksamheter kommer att kontrolleras samma dag eller i anslutning till uppstart. Vid kontrollen ska lokaler, inredning och utrustning vara ändamålsenliga och rutiner i egenkontrollprogrammet ska kunna visas upp. Om kontrollen visar på sådana brister att inte alla relevanta krav är uppfyllda kan delar av, eller hela, verksamheten förbjudas.

Reglerna för t.ex. livsmedelssäkerhet och hygien är desamma för anläggningar som registreras som för de som prövas för godkännande. Det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att relevanta krav i lagstiftningen är uppfyllda. Detta gäller även om kommunen inte kontrollerat verksamheten.

Godkännandeprocessen

1. Du lämnar in en skriftlig ansökan

Ansökan omfattar uppgifter om ditt företag och lokalen där verksamheten kommer att bedrivas samt en beskrivning av företagets system för egenkontroll. 

2. Kommunen granskar inlämnat material

När ansökan inkommit kontaktar miljöavdelningen dig inom tio arbetsdagar, och eventuella kompletteringar begärs in. När ansökan är komplett görs en första granskning av ärendet och ett granskningsutlåtande kan utfärdas. Syftet med detta är att meddela om lagstiftningens krav verkar kunna uppfyllas både gällande lokaler och företagets system för egenkontroll.

3. Kommunen besiktar anläggningen

En livsmedelsanläggning som ska godkännas måste vara slutbesiktigad innan verksamheten får öppnas. Observera att detta gäller även vid ägarbyte! Vid besöket ska företagets lokaler, inredning och utrustning vara helt klara och rutiner i egenkontrollprogrammet ska kunna visas upp.

4. Kommunen beslutar om godkännande/avslag eller utfärdar villkorat godkännande

Är alla relevanta krav uppfyllda beslutar miljöavdelningen om godkännande av livsmedelsanläggningen. Ibland kan inte allt färdigställas till slutbesiktningen, exempelvis vissa delar av egenkontrollsystemet. Miljöavdelningen kan då medge att anläggningen får tas i bruk om kvarvarande åtgärder har liten betydelse för livsmedelssäkerheten. Det är då fråga om ett villkorat godkännande för högst två perioder om totalt sex månader.

5. Identifikationsnummer

Livsmedelsverket meddelar identifikationsnummer.

6. Kommunen gör eventuellt en uppföljande besiktning

Om ett villkorat godkännande utfärdats görs en uppföljande besiktning.

7. Kommunen beslutar om godkännande/avslag

Är alla relevanta krav uppfyllda, beslutar miljöavdelningen om godkännande av livsmedelsanläggningen. Beslutet om godkännande kan vara förenat med förbehåll.

Vad händer om jag startar utan att ha fått ett godkännande eller ett beslut om registrering?

Som företagare är du skyldig att anmäla till kommunen om du startar en ny eller tar över en befintlig livsmedelsverksamhet. Om du ändå startar så bryter du mot livsmedelslagen och din verksamhet kan förbjudas. Du kan dessutom bli åtalad.

Sidan granskad 4 september 2019 Kommentera sidan