Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Miljö, hälsa och livsmedel/Livsmedel/Starta och driva livsmedelsverksamhet/Avgifter för handläggning vid registrering av livsmedelsanläggning

Avgifter för handläggning vid registrering av livsmedelsanläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen vid registrering av livsmedelsanläggning.

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen vid registrering av livsmedelsanläggning enligt nedan.

Registreringsavgift

En avgift för registrering tas ut med en timmes handläggningstid. För år 2023 är avgiften 1 210 kronor.

Årlig kontrollavgift

En kontrollavgift ska betalas varje år och avgiftens storlek beror på typen av verksamhet och verksamhetens omfattning. Det genomsnittliga antalet kontrolltimmar som ska ägnas åt verksamheten per år fastställs genom att använda livsmedelsverkets vägledning för riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.

Den årliga kontrollavgiften bestäms genom att antalet kontrolltimmar multipliceras med den timtaxa som kommunfullmäktige fattat beslut om. Taxan är 1 210 kronor per timme. Denna årliga avgift omfattar den ordinarie kontrollen.

  • Den årliga kontrollavgiften betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten upphört. 

Avgift för uppföljande kontroll

Om den ordinarie kontrollen visar på brister i livsmedelsföretagets verksamhet, kan det krävas ytterligare kontrolltillfällen för att se att bristerna har åtgärdats. Denna uppföljande kontroll betalas av det ansvariga företaget genom debitering enligt timtaxa. Timdebitering tillämpas även vid befogade klagomål.

Sidan uppdaterad 17 januari 2023 Kommentera sidan