Radon

Radon är en lukt- och färglös gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Radonen kommer in i våra hus genom sprickor och andra otätheter. En annan källa till radon är blåbetong. Det kan även finnas förhöjda halter radon i bergborrade brunnar.

I Mörbylånga kommun finns risk för höga halter av radon framför allt på västra sidan, längs landborgskanten.

Koll på radonhalten?

Radon finns överallt – i mark, luft och vatten.

Radon i bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterial och från hushållsvattnet. Radon från marken är den vanligaste orsaken till hög radonhalt. Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du vill veta mer om vilka radonhalter som kan finnas i marken där du bor.

Gör en radonmätning

Radonhalterna kan variera kraftigt både under dygnet och med årstiden. Därför rekommenderas att mätningen genomförs i två till tre månader under mätperioden oktober till april.

Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde – om du exempelvis ska köpa hus – finns det snabbare metoder. De har mättider på mellan två dygn och en vecka. En mätning under en kortare period är dock bara rådgivande.

Kontaktuppgifter till ackrediterade laboratorier som utför radonmätningar finns på Swedacs webbplats. Vänd dig direkt till företagen för vidare upplysning om mätning samt beställning av mätdosor.

Riktvärden

Det finns ett riktvärde på 200 Becquerel per kubikmeter luft för radon i inomhusluft. Riktvärdet gäller för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler. Socialstyrelsen har också ett riktvärde för radon i dricksvatten på 1000 Becquerel per liter vatten. Riktvärdet gäller för mindre anläggningar, till exempel enskilda brunnar.

Har du radonhalter över 200 Becquerel per kubikmeter luft i ditt hus behöver du ta reda på var det kommer ifrån för att göra rätt åtgärder. På Svensk Radonförenings webbplats kan du söka efter konsulter och entreprenörer som genomgått radonutbildning. De kan svara på tekniska frågor gällande radon samt anlitas för att genomföra åtgärder för att minska halten radon i bostäder.

Radonmätning i flerbostadshus

Om du som bor i hyres- eller bostadsrätt har frågor om radonmätningar i bostaden, kontakta din hyresvärd respektive styrelsen i din bostadsrättsförening.
Fastighetsägare är ansvariga för att bostäderna inte utgör en hälsorisk för de boende. Enligt strålskyddsförordningen är referensnivån för radon i bostäder 200 Bq/m3. Radonhalter över referensnivån ska åtgärdas för att följa kraven i strålskyddslagen och bedöms också vara en hälsorisk enligt miljöbalken som kräver åtgärd. Vi uppmanar fastighetsägarna att mäta alla lägenheter direkt på mark utan källare samt 20 procent av övriga bostäder i varje byggnad. Mät i första hand längst ned och högst upp i fastigheten eftersom där är riskerna för höga radonhalter som störst. Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida www.ssm.se.

Sidan granskad 7 februari 2022 Kommentera sidan