Biogas

Mörbylånga kommun har målet att försörjas enbart av förnybar energi år 2025. Ett sätt att nå det målet är att använda koskit och andra lokala restprodukter och göra biogas - biogas som vi använder som fordonsbränsle och kanske som energikälla också för uppvärmning eller elproduktion. Det finns ett stort nationellt och regionalt intresse för biogas och det finns exempel på olika typer av biogasanläggningar som är i drift.

Det är biogas i tanken på alla de skoltrafik- och kollektivtrafikbussar som angör Mörbylånga tätort. I och med detta säkras en stabil grundkonsumtion av biogas, vilket var avgörande för att få till stånd en macketablering och är centralt för en framtida lokal produktion av biogas. Ölands första tankställe för biogas öppnade för allmänheten i februari 2018. Tankstället finns i industriområdet i södra Mörbylånga tätort. Ytterligare ett tankställe för biogas i kommunen finns vid brosfästet i Färjestaden. 

Mörbylånga kommuns biogasbil tankas med biogas vid Ölands första tankställe för biogas, i Mörbylånga. Fotograf: Elvira Laneborg I Mörbylånga kommun finns Ölands första och enda tankställe för biogas. Foto: Elvira Laneborg

I Mörbylånga kommun produceras i dagsläget ingen biogas för kommersiellt bruk men potentialen för att producera biogas från gödsel är stor på Öland. 2015 bildades Mörbylånga Biogas AB, som består av ett antal företagare, de flesta lantbrukare, som tittar på möjligheten att starta en gemensam samrötningsanläggning för biogas någonstans i Mörbylånga kommun.

Mörbylånga kommun har också varit med i en förstudie kring flytande biogas. Flytande biogas är gas som fryses ner till flytande form och som främst kan användas som bränsle för tunga transporter, lastbilar men också som tillskottsbränsle i fartyg och i framtiden möjligen i tåg.

Det här gör kommunen

  • Utreder var förutsättningarna för biogasproduktion är som störst i kommunen.
  • Samverkar såväl regionalt som nationellt för att få fler att välja biogasbilar.
  • Arbetar med att ställa om den egna fordonsparken med inriktning att bästa miljöbränsle ska väljas, företrädesvis biogas och grön el.
  • Medverkar i projekt som mobiliserar lantbrukare i kommunen med intresse för biogas. 
  • Medverkar i en expertgrupp som vill göra Kalmar län till pilotlän för flytande biogas i Sverige.

Så fungerar biogas

När organiskt material bryts ned av bakterier i en syrefri miljö bildas biogas som främst består av metangas och koldioxid men även av en mindre mängd andra gaser. Bildandet av biogas sker naturligt på många platser i naturen. Biogas är en förnybar energikälla. Naturgas innehåller också metangas men är en fossil energikälla precis som olja.

Den naturliga nedbrytningen kan i rötningsanläggningar utnyttjas för att producera biogas från till exempel avloppsslam, matavfall, slakteriavfall, gödsel samt lantbruksgrödor. Restprodukterna från vissa rötningsanläggningar kan med fördel användas som gödsel och återföras till lantbruket. På så sätt minskar man användandet av konstgödsel, som har en energikrävande framställning. Produktionen av biogas är mycket värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi skapar ett mervärde i form av förnybar energi.

Det går också att producera biogas genom termisk förgasning (uppvärmning) av trädbränslen och kolhaltiga avfallsprodukter. Vid uppvärmningen som sker i ett slutet system avges metan och andra gaser från avfallet och trädbränslet.

Biogasen är energirik och kan direkt användas för uppvärmning och elproduktion. Om biogasen uppgraderas kan den också användas som fordonsbränsle. Uppgradering innebär att koldioxid och andra gaser som inte innehåller någon energi tas bort så att innehållet av metan kraftigt ökar.

Sidan granskad 6 september 2019 Kommentera sidan