Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Bygga nytt, ändra eller riva/Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse är lagstiftningen friare och du får göra fler ändringar av din fastighet utan lov.

Utanför detaljplanelagt område och "sammanhållen bebyggelse" gäller även här bygglovsplikt, men det är tillåtet att uppföra komplementbebyggelse som t.ex. garage och uthus utan lov, under förutsättning att bebyggelsen inte dominerar över huvudbyggnaden på tomten.

Det är också tillåtet att bygga till huvudbyggnaden en gång utan lov, om utbyggnaden inte överstiger 30 procent av den ursprungliga byggytan.

Vilka områden som befinner sig utanför detaljplanerat område och "sammanhållen bebyggelse" går att hitta i fastighetskartan.

Bra att tänka på

  • Åtgärderna får inte placeras närmare gräns mot granne än 4,5 m utan grannens samtycke. Medgivandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får samhällsbyggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Avstånd till gata och park/natur ska dock alltid vara minst 4,5 meter.
  • Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Det finns även andra områden som har restriktioner vad gäller byggnation, såsom område med landskapsbildsskydd och område av riksintresse för kulturmiljövård. I fastighetskartan kan du se vilka områden som berörs av dessa skydd.
Sidan uppdaterad 21 augusti 2019 Kommentera sidan