Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Bygga nytt, ändra eller riva/Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse

Inom sammanhållen bebyggelse gäller bygglovsplikt, vilket innebär att all ny-, om- och tillbyggnation kräver bygglov (undantaget är jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader, som är befriade).

I Mörbylånga kommun gäller "sammanhållen bebyggelse" för de flesta radbyar samt byar och samhällen som utgörs av minst 10 bostadshus som inte ligger längre ifrån varandra än 150 meter. Även lador, logar, uthus och andra komplementbyggnader ingår i den sammanhållna bebyggelsen.

Vilka områden som ingår i "sammanhållen bebyggelse" går att hitta i fastighetskartan.

Inom "sammanhållen bebyggelse" gäller bygglovsplikt, vilket innebär att all ny-, om-, och tillbyggnation kräver bygglov med undantag av jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader som är befriade. 

Eftersom "sammanhållen bebyggelse" ej är detaljplanerad gör kommunens bygglovsavdelning en samlad bedömning av förslaget utifrån olika aspekter såsom utformning, byggnadstekniska krav och placering på tomten osv. I de allra flesta bygglovsärenden inom "sammanhållen bebyggelse" blir grannarna tillfrågade. 

Bra att tänka på

  • Åtgärderna får inte placeras närmare gräns mot granne än 4,5 m utan grannens samtycke. Medgivandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får samhällsbyggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Avstånd till gata och park/natur ska dock alltid vara minst 4,5 meter.
  • Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Det finns även andra områden som har restriktioner vad gäller byggnation, såsom område med landskapsbildsskydd och område av riksintresse för kulturmiljövård. Vid nybyggnation inom område med landskapsbildsskydd krävs tillstånd ifrån Länsstyrelsen. Många radbyar ingår i riksintresse för kulturmiljövård, med vissa riktlinjer för byggnation. I fastighetskartan kan du se alla områden som berörs av nämnda skydd.
Sidan uppdaterad 8 mars 2019 Kommentera sidan