Rivningslov

Om du vill riva en byggnad eller del av byggnad kan du behöva ett rivningslov

Rivningslov

Ett rivningslov krävs oftast om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.
Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

När behövs ej rivningslov?

Vid rivning av byggnad eller del av byggnad utanför planlagt område krävs ej rivningslov, men dock en rivningsanmälan.
Rivningslov behövs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar. För sådana byggnader eller delar av byggnader som kräver en anmälan för att få uppföras, till exempel attefallsåtgärder, krävs ej heller rivningslov men dock en rivningsanmälan

Varför behövs rivningslov?

Syftet med rivningslov är att skydda värdefull bebyggelsemiljö och att säkra kommunens bostadsförsörjning. Till följd av rivning kan även giftiga ämnen komma att spridas, syftet är därför även att kontrollera att eventuella farliga ämnen omhändertas på rätt sätt samt att främja återbruk av material. Läs här för information om hantering av rivningsavfall.

Vad ska ansökan för rivningslov innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om rivningslov är:
•Ansökan om rivningslov, via blankett. 
•Situationsplan, skala 1:500. Tomtkarta som markerar vad som ska rivas. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4.
•Fotografi på byggnaden som avses rivas alternativt fasadritning (från samtliga berörda väderstreck). Fasadritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, ritade på vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4, skala 1:100. 
•Vid rivning av del av byggnad behövs även en planritning, skala 1:100. Av ritningen ska det framgå var i byggnaden och på vilken våning som ingreppet ska göras. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Planritningen ska vara fackmannamässigt utförd.
•Kontrollplan/Rivningsplan som visar vilka material som rivningen avser och hur de ska hanteras och åtskiljas. I planen bör redovisas hur hälso- och miljöfarligt avfall skall behandlas. Farligt avfall som innehåller kvicksilver (lysrör, brytare etc) PCB (fogmassor, golvbeläggning), bly (ledningar) och freon (kyl-, frys och värmepumpar) sorteras ut innan rivningen påbörjas. I planen anges vidare skyddsåtgärder mot dammbildning, mot olycksfall vid t ex sprängning samt behandling av ohyra, virkesförstörande insekter och hussvamp.
Om avsikten är att återanvända byggvaror (dörrar, fönster, taktegel, vitvaror etc) eller återvinna material för framtida återanvändning, redovisas detta i planen. Byggavfall som skall till tipp eller brännas anges också.
•Ev. anmälan om kontrollansvarig. Mer information om kontrollansvarig finns på Boverkets hemsida och i deras broschyr "Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?".

Rivningsprocessen

Läs mer om vad som händer efter att ditt rivningslov är inlämnat här.

Sidan uppdaterad 20 september 2022 Kommentera sidan