Bygglovavgifter inklusive anmälan

Kommunen tar ut en avgift för bygglovansökan och anmälan. Här ges exempel på olika avgifter.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov och anmälan, förhandsbesked samt övriga anmälningsärenden. Taxan är utarbetad av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Exempel på bygglov- och anmälningsavgifter 2023

Här nedan redovisar vi några exempel på kostnader för olika åtgärder.

Åtgärd

Planenligt    

Avviker från detaljplan

Utanför planlagt område   

Nybyggnad av en-eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnad

28 674 kr

30 798 kr

30 798 kr

Nybyggnad av fritidshus med tillhörande komplementbyggnad

27 612 kr

28 674 kr

28 674 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd

12 744 kr

14 868 kr

13 806 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd

9 558 kr

11 682 kr

10 620 kr

Tillbyggnad med tekniskt samråd

9 558 kr

14 868 kr

9 558 kr

Tillbyggnad utan tekniskt samråd

8 496 kr

11 682 kr

8 496 kr

Ändring med tekniskt samråd

13 806 kr

20 178 kr

15 930 kr

Ändring utan tekniskt samråd

10 620 kr

16 992 kr

12 744 kr

Anmälningspliktiga åtgärder

 

 

 

Tillbyggnad av huvudbyggnad
med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)


7 753 kr

 

7 753 kr 

 

7 753 kr

Tillbyggnad av huvudbyggnad
utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 


5 098 kr

 

5 098 kr


5 098 kr

Uppförande av komplementbyggnad med tekniskt samråd (attefall)

6 691 kr

6 691 kr

6 691 kr

Uppförande av komplementbyggnad utan tekniskt samråd (attefall)

4 036 kr

4 036 kr

4 036 kr

Uppförande av komplementbostadshus med tekniskt samråd (attefall)

8 815 kr

8 815 kr

8 815 kr

Uppförande av komplementbostadshus utan tekniskt samråd (attefall)

6 160 kr

6 160 kr

6 160 kr

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal med tekniskt samråd

4 991 kr

4 991 kr

4 991 kr

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal utan tekniskt samråd

3 398 kr

3 398 kr

3 398 kr

Övriga åtgärder

 

 

 

Mur/plank med tekniskt samråd

8 390 kr

12 638 kr

9 452 kr

Mur/plank utan tekniskt samråd

5 204 kr

7 328 kr

6 266 kr

Fasadändring med tekniskt samråd

12 213 kr

15 399 kr

 

Fasadändring utan tekniskt samråd

9 027 kr

12 213 kr

 

Rivningslov med tekniskt samråd

14 549 kr

14 549 kr

14 549 kr

Rivningslov utan tekniskt samråd

9 239 kr

9 239 kr

9 239 kr

Marklov med tekniskt samråd

16 673 kr

16 673 kr

16 673 kr

Marklov utan tekniskt samråd

13 487 kr

13 487 kr

13 487 kr

 

Inom planlagt område

 

Utanför planlagt område

Förhandsbesked

10 620 kr

 

22 302 kr

Nybyggnadskarta <5000 m² tomtarea 

8 496 kr

 

9 558 kr

Nybyggnadskarta ≥ 5001 m² tomtarea

12 744 kr

 

14 868 kr

Grovutstakning en- och tvåbostadshus (max 4 hörn) (moms tillkommer)

3 717 kr

 

3 717 kr

Finutsättning en- och tvåbostadshus (max 4 hörn) (moms tillkommer) 

4 779 kr

 

4 779 kr

Sänkning av avgift

Samhällsbyggnadsnämden får sänka av avgiften om det finns uppenbara skäl. Skäl för sänkning kan vara om tiden för att handlägga ärendet varit mycket kort och avgiften i taxan därför inte är proportionerlig. Avgiften får sänkas med 25% eller 50%.

Sidan uppdaterad 19 januari 2022 Kommentera sidan