Bygglovsansökan

Här listas de handlingar som ska ingå i en bygglovsansökan:

1. Ansökan

Du kan ansöka via blankettformat för utskrift.

Blankett: Hittar du på till höger på denna sida

2. Situationsplan och nybyggnadskarta

Situationsplanen är en detaljerad karta med information om tomten/fastigheten, ofta baserad på en nybyggnadskarta eller baskarta. På kartan ritas in var ny- eller tillbyggnaden kommer att placeras. Måttsätt tillkommande byggnad/byggnader. Sätt även mått på avståndet ifrån den tänkta åtgärden till tomtgräns, minst tre mått som är vinkelräta mot tomtgräns varav två ugår från samma hörn. Vid nybyggnation och större ombyggnader ska även marknivån vara höjdsatt och förslag till färdig golvhöjd ska framgå.
Vid nybyggnation som innebär första huset på tomten krävs att situationsplanen utgörs av en nybyggnadskarta. Syftet är att du får en aktuell karta över fastigheten där exakta höjder finns utsatta liksom eventuellt läge för anslutningspunkt för vatten och avlopp, samt andra förhållanden på tomten. 
Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:500.
Nybyggnadskarta beställer du genom att kontakta kommunens mätingenjör.

3. Markplaneringsritning

Markplaneringsritning visar hur du tänkt planera din tomt. Ritningen ska redovisa byggnadens/tillbyggnadens placering med blan annat, markhöjder, murar, slänter, in- och utfart, parkering, tillgänglighet, dagvatten och hur ledningar för vatten och avlopp ska dras.

4. Planritning

Planritningen är ett horisontellt snitt genom byggnaden. Den visaren planlösningen och rumsindelningen med fasta inredningen, samt ska den även uppvisa ungefärlig planerad möblering. Gäller ansökan ett bostadshus ska planritningen visa hur huset kan möbleras enligt tillgänglighetskraven. Planritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

5. Fasadritningar

Fasadritningar ska visa fasaden rakt framirån från samtliga berörda väderstreck. Ny- eller tillbyggnaden ska tydligt framgå. Befintlig och ny marklinje ska redovisas fram till tomtgräns. Tak- och fasadmaterial samt kulörval ska tydligt framgå.  Fasadritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

6. Sektionsritning 

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden där man ser tak-, ytterväggar, och golvkonstruktion. Sektionsritningen ska redovisa byggnadshöjd, nockhöjd, takvinkel, rumshöjder, eventuella nivåskillnader och golv- och marknivåer. Vid tillbyggnad ska sektionsritningen redovisa både befintlig byggnad med tillbyggnaden.
Sektionsritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

7. Kontrollplan (Till startbesked)

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska utföras i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen och i Boverkets byggregler. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utgöra kontrollerna.  Mer info om kontrollplan finns att läsa här.

För enklare projekt, där det inte krävs en kontrollansvarig och tekniskt samråd, kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. För ärenden som fodrar tekniskt samråd och kontrollansvarig ska förslag till kontrollplan lämnas in till tekniskt samråd.

8. Eventuellt uppgifter om kontrollansvarig

En kontrollansvarig kan behövas om du ska genomföra bygg- rivning- eller markåtgärd. Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt projekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Mer information om kontrollansvarig finns på Boverkets hemsida och i deras broschyr "Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?". 

Bra att tänka på

  • När vi mottagit din bygglovsansökan får du ett bekräftelsebrev på att vi har mottagit din ansökan. Inom tre veckor får du ett föreläggande om att komplettera ansökan om så är nödvändigt. Först när alla handlingar har inkommit påbörjas handläggningen av ditt ärende. Att direkt skicka in alla handlingar förkortar därmed processen. Följ anvisningarna ovan och kontakta oss gärna om du har frågor om vilka handlingar som ska lämnas in.
  • Från det att fullständiga handlingar har inkommit meddelas beslut i ärendet normalt inom tio veckor. Om det är nödvändigt p.g.a. utredning kan handläggningstiden förlängas en gång med högst tio veckor till.
  • Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. Om giltighetstiden går ut eller om mer tid behövs för byggnationen måste en helt ny ansökan göras. 
  • Efter beviljad ansökan får byggandet inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes tidningar (beslutet vinner då laga kraft om ingen överklagan inkommer under denna tid). Byggandet får heller inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbesked.

Byggprocessen

Läs mer om vad som händer efter att din bygglovsansökan är inlämnad här.

Sidan uppdaterad 20 september 2022 Kommentera sidan