Eldstad och rökkanal

Installation eller väsentlig ändring av eldstad och/eller rökkanal kräver en anmälan. För att sen få installera krävs att du fått ett startbesked. Rådgör gärna med sotaren i tidigt skede för att diskutera förutsättningarna för installationen av eldstad och/eller rökkanal.

När behövs en anmälan?

  • nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal
  • byte av befintlig eldstad till en tyngre
  • väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal. Med väsentlig förändring avses att utsläpp och verkningsgrad ändras, oavsett om det blir till det bättre eller sämre krävs anmälan.
  • installation av braskassett eller spisinsats
  • byte av bränsle i panna

Ej anmälningspliktiga åtgärder

  • byte till en likvärdig eldstad avseende effekt, storlek och anslutning till rökkanal
  • glidgjutning av skorsten
  • insättning av insattsrör i befintlig skorsten
  • Underhållsåtgärder

I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det krävas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen dras utanpå en fasad.

Anmälan ska innehålla:

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, via blankett. 
Prestandadeklaration på eldstad och rökkanal. Oftast går det att ladda hem prestandadeklarationen från leverantörens hemsida.
Fasadritning, vid nyinstallation av rökkanal/skorsten ska en fasadritning inlämnas, där ska det tydligt framgå skorstenens placering, utformning, höjd från taktäckning och höjd över taknock. Skala 1:100. 
Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4.

Anmälningsprocessen

Startbesked

När vi mottagit din anmälan får du ett bekräftelsebrev. Inom tre veckor får du en begäran om komplettering om så är nödvändigt. När anmälan är komplett kommer du att få ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Då får du påbörja åtgärden. Att direkt skicka in alla nödvändiga handlingar förkortar därmed processen. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om vilka handlingar som ska lämnas in.

Slutbesked

Innan du får börja använda din eldstad/rökkanal ska den besiktas av sakkunnig  skorstensfejarmästare. Denne kontrollerar att eldstad och rökkanal installerats på rätt sätt, med rätt brandskydd och taksäkerhet. Efter godkänd besiktning skickas sotarintyget in till samhällsbyggnadsnämnden. Därefter kommer du att få ett slutbesked och då kan du börja använda eldstaden/rökkanalen.

Det är viktigt att du inte installerar eller börjar använda din eldstad/rökkanal förrän du fått ett startbesked respektive slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Om så sker tillkommer byggsanktionsavgifter enligt plan- och bygglagen.

Sidan uppdaterad 20 september 2022 Kommentera sidan