Eldstad och rökkanal

En installation av eldstad kräver inte något bygglov, däremot behöver du göra en anmälan.

När behövs en anmälan?

 En anmälan görs vid:

  • nyinstallation av eldstad och rökkanal
  • nyinstallation av eldstad i befintlig rökkanal
  • byte av eldstad, t.ex. från kakelugn till täljstenskamin och vice versa
  • installation av kassett
  • byte av bränsle i panna

En anmälan behövs dock ej vid underhållsåtgärder av befintlig eldstad och rökkanal, eller när du ersätter en äldre eldstad med en ny enhet av samma typ, effekt, storlek och anslutning till rökkanalen.
I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det däremot behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen dras utanpå en fasad.

Anmälan ska innehålla:

•Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, antingen via e-tjänsten mittbygge.se eller via blankett.
•Specifikation/produktblad på eldstad. En enklare beskrivning med information om eldstaden du vill installera. Oftast går det att ladda hem produktspecifikationer från leverantörens hemsida.
•Planritning, skala 1:100. Kaminen och skorstenens placering ska ritas in. Alla berörda plan ska redovisas. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4.
•Vid nyinstallation av rökkanal ska även en fasad- och sektionsritning inlämnas, skala 1:100. Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning. Skorstenens höjd över taknock ska framgå. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4.
•Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Anmälnings- och byggprocessen

Startbesked

När vi mottagit din anmälan får du ett bekräftelsebrev. Inom tre veckor får du en begäran om komplettering om så är nödvändigt. När anmälan är komplett kommer du att få ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Då får du påbörja åtgärden. Att direkt skicka in alla nödvändiga handlingar förkortar därmed processen. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om vilka handlingar som ska lämnas in.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att utröna förutsättningarna för installationen.

Slutbesked

Innan du får börja använda din eldstad/rökkanal ska den besiktas av sakkunnig brandkonsult eller skorstensfejarmästare. Då kontrolleras att eldstad och rökkanal installerats på rätt sätt, med rätt brandskydd och taksäkerhet. Efter godkänd besiktning skickas sotarintyget tillsammans med den bestyrkta kontrollplanen in till samhällsbyggnadsnämnden. Därefter kommer du att få ett slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden och då kan du börja använda eldstaden/rökkanalen.

Det är viktigt att du inte installerar eller börjar använda din eldstad/rökkanal förrän du fått ett startbesked respektive slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Om så sker tillkommer byggsanktionsavgifter enligt plan- och bygglagen.

Sidan uppdaterad 21 augusti 2019 Kommentera sidan